Thư mời tham dự viếng cửa Thánh ,chủ nhật ngày 12 tháng sáu năm 2016