Thiệp mời tham dự Thánh Lễ ban Bí Tích truyền Chức Thánh Phó Tế Nguyễn Quốc Thái