Ðại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 03 tháng 04 năm 2016

Xin nhấn vào link dưới đây:

[button link=”http://heiligjaarvandebarmhartigheid.eu/zondag-van-de-goddelijke-barmhartigheid-vietnamese-viering/” newwindow=”yes”] Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót[/button]