† Thành kính phân ưu Cụ Bà Maria Tống Thị Lượt – GĐ. LCTX