† Thành kính phân ưu Cụ Bà Maria Tống Thị Lượt – CĐ. Đức Mẹ La Vang