TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Screenshot 2022-12-28 at 20.41
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay năm C
Bài Ðọc I:      Xh 3, 1-8a. 13-15 “Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.    Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc...
Screenshot 2022-12-28 at 20.44
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Chay năm C Cn 13.03.2022
Bài Ðọc I:   St 15, 5-12. 17-18 “Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi...
Screenshot 2022-12-28 at 20.47
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay C 06. 03. 2022
Bài Ðọc I:    Ðnl 26, 4-10 “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem...
Screenshot 2022-12-28 at 20.49
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 8 TN NĂM C
Bài Ðọc I:   Hc 27, 5-8 “Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”. Trích sách Huấn Ca. Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất...