TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Screenshot 2022-12-28 at 20.23
Phụng vụ Lời Chúa - Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kito năm C
Bài Ðọc I:   St 14, 18-20 “Ông mang bánh và rượu tới“. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên...
Screenshot 2022-12-28 at 20.25
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C
Bài Ðọc I:    Cv 2, 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một...
Screenshot 2022-12-28 at 20.27
Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên/ Hemelvaart van de Heer - C
Bài Ðọc I:     Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những...
Screenshot 2022-12-28 at 20.29
Phụng Vụ Lời Chúa - Chúa Nhật V mùa Phục Sinh Năm C
Bài Ðọc I:      Cv 14, 20b-26 “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ.  Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba...