TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Screenshot 2022-12-28 at 20.15
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 17 TN -C door het jaar C Zondag 17.07.2022
                  ( Phúc âm: Luca 10, 38-42 ) Bài Ðọc I:    St 18, 1-10a “Ðối với Thiên Chúa có...
Screenshot 2022-12-28 at 20.17
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 15 Thường Niên Năm C CN 10.07.2022
Bài Ðọc I:   Ðnl 30, 10-14 “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa...
Screenshot 2022-12-28 at 20.19
Phụng Vụ Lời Chúa zondag 14 door het jaar C CN 03.07.2022
(Luca 10, 2) Bài Ðọc I:  Is 66, 10-14c “Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó“. Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy...
Screenshot 2022-12-28 at 20.20
Phụng vụ Lời Chúa CN XIII TN C CN 26.06.2022
(1 V 19, 16b. 19-21) Bài Ðọc I:   1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông...