TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Screenshot 2022-12-28 at 20.03
Phụng vụ Lời Chúa CN 26 TN C Cn 25-09-2022
Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. Trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và...
Screenshot 2022-12-28 at 20.06
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Kính Thánh Bổn Mạng Giáo Xứ Liturgie van het Woord van het Patroonfeest CN 18.09.2022
Eerste Lezing (wordt gelezen in het Nederlands) Uit het boek Wijsheid (3, 1-9) De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen van de dwazen schenen...
Screenshot 2022-12-28 at 20.09
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 18 Thường Niên Năm C CN 31. 07.2022
“Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”. Trích sách Giảng Viên.  Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này...
Screenshot 2022-12-28 at 20.13
Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 17 Thường Niên Năm C Cn 24.07.2022
Bài Ðọc I:      St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. Trích sách Sáng Thế.  Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma...