TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Screenshot-2022-12-28-at-19.53
Phụng Vụ Lời Chúa CN 31 TN C zondag 30.10.2022
“Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi” (Luca 19,1-10) Bài Ðọc I:     Kn 11, 23 – 12, 2 “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu...
Screenshot 2022-12-20 at 13.52
Phụng Vụ Lời Chúa van zondag 30e door het jaar C zondag 23.10.2022
                                                       ...
Screenshot 2022-12-20 at 13.54
Phụng Vụ Lời Chúa zondag 28 door het jaar C Cn 09.10.2022
Bài Ðọc I:    2 V 5, 14-17 “Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của...
Screenshot 2022-12-28 at 20.01
Phụng Vụ Lời Chúa CN 27 TN C Cn 02.10.2020
                  Bài Ðọc I:    Kb 1, 2-3; 2, 2-4 “Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”....