Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh / Lezingen van Kerstmis – dagmis – jaar A, B en C

Klik hier voor Nederlandse versie

                 Phụng Vụ Lời Chúa

          Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

               (Thánh Lễ Ban Ngày)                     

                       25.12.2021

Bài Ðọc I: Is 52, 7-10

Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta“.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!

Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Bài Ðọc II: Dt 1, 1-6

Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con“.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Ðấng Oai Nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.

Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh Con”? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!”

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5. 9-14}

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta“.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Lezingen van Kerstmis – dagmis – jaar A, B en C

Eerste lezing: Jes. 52, 7-10

Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God
aanschouwd.

Uit de profeet Jesaja
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert! Hoort! Uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk, want zij zien, oog in oog, de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel allen samen, puinen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
Woord van de Heer. Wij danken God.

tussenzang: Ps 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

Refrein:
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.

Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

Tweede lezing: Hebr. 1, 1-6

God heeft tot ons gesproken door de Zoon.

Uit de brief aan de Hebreeën.

Broeders en zusters,
nadat God eertijds
vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen gesproken had door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon,
die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat
en door wie Hij het heelal heeft geschapen.
Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid
en het evenbeeld van zijn wezen.
Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord.
En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken,
heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge, ver verheven boven de engelen, zoals Hij hen ook overtreft in de waardigheid, die zijn deel is geworden.
Heeft God ooit tot een engel gezegd:
“Gij zijt mijn Zoon; Ik heb u heden verwekt?” Of:
“Ik zal een Vader voor hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn?”
Wanneer Hij evenwel de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt zegt Hij: “Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.”   Woord van de Heer.  All. Wij danken God

vers voor het evangelie

Alleluia. Wij staan in het volle licht van deze heilige dag:
komt, laten we de Heer aanbidden.
Want heden daalde een groot licht op de aarde neer.
Alleluia.

Evangelie: Joh. 1, 1-18 of 1-5. 9-14

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In het begin was het Woord  en het Woord was bij God
en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is. In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis,
maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht,
maar hij moest getuigen van het Licht.
Het ware Licht, dat iedere mens verlicht
kwam in de wereld. Hij was in de wereld;
de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter, die Hem wel aanvaardden,
aan hen, die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man, maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep:
“Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik.”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God,
die in de schoot des Vaders is,
Hij heeft Hem doen kennen.

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn:  https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-kersttijd/kerstmis-dagmis-jaar-a-b-en-c

Suy niệm:

Thiên Thần Chúa đem tin vui: “Hôm nay Ðấng Cứu Thế – Đức  Giêsu Kitô, đã giáng sinh cho chúng ta.”  (Lc 2, 10-11). Mầu nhiệm Giáng sinh luôn là mầu nhiệm mang nhiều ý nghĩa và niềm vui cho những ai tin vào Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa muốn tỏ hiện cho thế giới loài người tình yêu cao vời của Ngài, bằng sự kết hợp với nhân loại trong thân xác loài người, để ban cho loài người thân xác linh thiêng và sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa.

Mầu nhiệm Ngôi Hai Con Thiên Chúa nhập thể và giáng sinh mặc lấy xác phàm của loài người, để nhờ đó, loài người được mặc thần tính, hình ảnh và sự sống của Thiên Chúa. Và cũng nhờ đó chúng ta được cứu độ và được ban sự sống đời đời nhờ mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Con Thiên Chúa. 

Nguyện xin Ngôi Hai Con Thiên Chúa trong tấm thân mỏng dòn nhỏ bé của Hài Nhi Giêsu, ngự vào tâm hồn mỗi người chúng ta và biến đổi những yếu hèn, những thiếu sót của chúng ta trở thành lời chúc tụng tạ ơn  Đấng Cứu Độ muôn dân đã được ban cho chúng ta. Amen

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm. (Báo Mục Vụ của Giáo Xứ số tháng 12, 2021 -2, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *