Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN 2 Mùa Chay năm C Cn 13.03.2022

Bài Ðọc I:   St 15, 5-12. 17-18

“Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.

Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia; nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông.

Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Eu-phrát”.


Ðáp Ca:    Tv 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14

Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi.     (c. 1a)

Xướng:

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng Cứu Ðộ, tôi sợ chi ai?
Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?

2) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu,
xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa,
lòng con tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”

3) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa,
xin Chúa đừng ẩn mặt xa con,
xin đừng xua đuổi tôi tớ Ngài trong cơn thịnh nộ.
Chúa là Ðấng phù trợ, xin đừng hất hủi con.

4) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem
những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.
Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường,
hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa

Bài Ðọc II:     Pl 3, 17 – 4, 1

“Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.

Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật suy phục Người.
Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi; anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa.Câu Xướng Trước Phúc Âm:    Mt 17, 5

Từ trong đám mây sáng chói có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.13


Phúc Âm:
   Lc 9, 28b-36

“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Ðó là lời Chúa.

{Các bài đọc Năm C lấy từ nguồn: http://thanhlinh.net/node/20499

Lezingen van 2e zondag in de Veertigdagentijd, jaar C

eerste lezing: Gen. 15, 5-12.17-18

God sloot met Abraham een verbond.

Uit het boek Genesis.
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: “Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.” En Hij verzekerde hem: “Zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat
als gerechtigheid aan. Toen zei God tot hem: “Ik ben de Heer, die u uit Ur in Chaldea heb geleid om u dit land in bezit te geven.”
Abram vroeg: “Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?” Hij zei tot hem: “Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.”
Abram haalde dit alles, sneed de dieren middendoor,
en legde de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis overviel hem.
Toen de zon was ondergegaan, en het helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel
die tussen de stukken doorging.

Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei: “Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.”

tussenzang: Ps 27 (26) 1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14

Refrein:
De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer tracht ik te zien.
Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.

Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet,
verlaat mij niet, God, mijn verlosser.
Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

tweede lezing: Fil. 3, 17-4, 1 of 3, 20-4, 1

Christus zal ons gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt 
lichaam.

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi.

Broeders en zusters,

Volgt mij na en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want ik heb er u al vaak over gesproken en moet het nu onder tranen herhalen: velen leiden een leven dat hen indeelt bij de vijanden van Christus’ kruis.
Zij zijn op weg naar de ondergang, hun buik is hun God, in hun schande stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

vers voor het evangelie

Van uit een schitterende wolk
werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.

evangelie: Lc. 9, 28b-36

Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van
aanblik.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg Tabor om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn  eengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen dezen van Hem heen wilde gaan zei Petrus tot Jezus: “Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde.
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen.
Uit de wolk klonk een stem die sprak: “Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.” Terwijl de stem weerklonk
bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden.

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/2e-zondag-veertigdagentijd-c/

Suy niệm:  Lc 9, 28-36 

“Ông không biết mình đang nói gì”

Đó là cách mà Luca diễn tả cho chúng ta về Phêrô. Khi Phêrô thấy vinh quang Chúa, và cùng với Chúa là hai ông Môsê và Elia.

Khung cảnh quá tuyệt vời, quả là thiên đàng tại thế. Dĩ nhiên, ông không muốn rời bỏ thiên đàng này. Ông muốn ở đó mãi. Cho nên ông mới đề nghị xây lều cho Chúa ở đó.

Tuy nhiên, ông ấy không biết mình đang nói gì

Tại sao? Bởi vì ông ấy muốn thiên đàng, mà không cần thập giá. Điều đó, là không có được.

Việc này thật sự không khó hiểu.

Ngay cả trong đời sống bình thường, chúng mình cũng biết được điều này.

Trong điều kiện bình thường. Có ai lấy được bằng cấp, mà không phải trải qua khó nhọc, vất vả học hành?

Có một vận động viên nào đã lấy được tấm huy chương mà trước đó đã không đổ mồ hôi, sôi nước mắt?

Khi Phero nói: “Chúng ta ở đây thì tốt thật. Chúng ta dựng ba cái lều ở đây”. Thì, một cách nào đó, ông muốn có huy chương mà không nghĩ trước tiên mình cần phải chiến đấu.

Tất cả chúng mình đều ước ao hạnh phúc, và hạnh phúc sâu xa hơn là hạnh phúc đời đời.

Tuy nhiên, không ai có thể đạt đến điều đó.

Nếu trước đó, người đó không sẵn sàng xuống núi, Tabor. Để rồi, sau đó lên đòi Golgotha với Chúa Giêsu.

“Phêrô nói mà không biết mình đang nói gì”

Lm. Giacobe  Nguyễn Quốc Thái (Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 12, 2021 -2, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *