Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C

Bài Ðọc I:    Cv 2, 1-11

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói

đây không phải là người Galilê ư ? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Par-thi, Mê-đi, Ê-lam, Mê-so-po-ta-mi-a, Giu-đê-a, Cap-pa-đô-ci-a, Pôn-tô, Tiểu Á, Phry-gi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, Ly-bi-a, cận Cy-rê-nê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crê-ta và Ả-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA:    Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa,
thực nhiều thay công cuộc của Ngài!
Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi,
chúng chết ngay,

và chúng trở về chỗ tro bụi của chúng.
Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành,
và Ngài canh tân bộ mặt trái đất

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời,
nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa.
Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui;
phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Phúc Âm:  Ga 20, 19-23

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa.

nguồn: http://thanhlinh.net/node/20445

Lezingen van Pinksteren (dagmis), jaar C

EERSTE LEZING

Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen 2,1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld,
op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest
en begonnen in vreemde talen te spreken,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamia, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene,
de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 104 (103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34 (R.30)

R. Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels. R.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. R.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen. R.

TWEEDE LEZING (1 Kor. 12, 3b-7.12-13)

In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop
één enkel lichaam geworden.

Lezing uit de Eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 

Broeders en zusters, Niemand kan zeggen:
“Jezus is de Heer”, tenzij door de Heilige Geest.
Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening,
maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons
wordt de openbaring van de Geest meegedeeld
tot welzijn van allen. Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

Woord van de Heer.

SEQUENTIE (verplicht op deze dag)

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor ’t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,

maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

ALLELUIA

R. Alleluia. Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. R. Alleluia.

EVANGELIE: (Jn 20, 19-23)

Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Johannes 20, 19-23

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u”.
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde, toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u”. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de Heilige Geest.
Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft,
hun zijn ze niet vergeven.”

Woord van de Heer.

Bài đọc 1 bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn: 

https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-paastijd/pinksteren-jaren-a-b-en-c/ en bài đọc 2 và het evangelie lấy từ : https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-paastijd/pinksteren-dagmis/

 Suy Niệm:  (Ga.20,19-23)

“Tràn đầy Chúa Thánh Thần khi tâm hồn trong sạch”

Các con hãy nhận lấy ơn Chúa Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha.

Có lẽ không ai trong chúng ta không ước ao cho mình được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Nếu chúng mình để ý, mỗi năm vào ngày lễ Chúa Thánh thần, Tin mừng mà chúng mình được nghe luôn là Gioan chương 20. Chúa hiện ra với các môn đệ sau khi phục sinh. Ngài ban Chúa Thánh Thần cho họ bằng việc nói: “Bình an cho các con”.

Có nghĩa là lúc đó Chúa tha tội cho họ. Vì làm sao có bình an khi ở trong tội lỗi? Ngày thứ sáu tuần Thánh, họ đã bỏ và chối Ngài. Đây chính là những xiềng xích đang trói buộc họ. Với quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúa giải thoát họ trước tiên khỏi tất cả những điều đó.

Họ được phục hồi là nhờ Ơn Chúa Thánh Thần. 

Đồng thời với việc đó, Chúa cũng ban cho họ quyền để đi tha tội cho người khác bằng cách ban Chúa Thánh Thần cho họ: “Các con hãy nhận lấy ơn Chúa Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha”.

Đây chính là lúc Chúa lập bí tích Hòa giải. Bí tích mà qua đó người ta được hoàn toàn trong sạch nhờ Chúa Thánh Thần. Và khi đã được trong sạch nhờ Ngài, thì cũng được tràn ngập bởi Ngài. 

Chúng ta có tưởng tượng được rằng Chúa Thánh Thần có thể đầy tràn trong một tâm hồn mà không ngừng phạm từ tội này đến tội khác không?

Chúa Thánh Thần là sự Khôn ngoan. Và sự Khôn ngoan đó có lẽ chỉ đầy tràn trong những tâm hồn trong sạch. Thế nhưng làm sao người ta có một tâm hồn trong sạch được, nếu trước đó người ta đã không để cho Chúa tẩy rửa mình?

Hãy để chúng ta được Chúa tẩy rửa, để được tràn đầy sự Khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Amen

Lm. Giacobe Nguyễn Quốc Thái

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 03- 05, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *