Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay năm C

Bài Ðọc I:      Xh 3, 1-8a. 13-15

“Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.   

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi”.

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: “Môsê! Môsê!” Ông thưa: “Dạ con đây!” Chúa nói: “Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp”. Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: “Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật”.

Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: “Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con: “Tên Người là gì?”, con sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với Môsê: “Ta là Ðấng Tự Hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: “Ðấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em”.

Thiên Chúa lại nói với Môsê: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: “Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em”. Ðó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ”.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: 
    Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 11

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót    (c. 8a).

Xướng:

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.                                                     

2) Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi,
và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền.
Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân,
Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.                                              

3) Chúa thi hành những sự việc công minh,
và trả lại quyền lợi cho những người bị ức.
Người tỏ cho Môsê được hay đường lối,
tỏ công cuộc Người cho con cái Israel.                                                         

4) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót,
chậm bất bình và hết sức khoan nhân.
Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất,
lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người.                          Bài Ðọc II
:   1 Cr 10, 1-6. 10-12

“Ðời sống dân chúng đối với Môsê trong hoang địa được viết ra để răn bảo chúng ta”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa.

Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đã xảy đến cho họ để làm gương, và đã được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã.

Ðó là lời Chúa.Câu Xướng Trước Phúc Âm:    2 Cr 6, 2

Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ.Phúc Âm:
     Lc 13, 1-9

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Ðó là lời Chúa.

{Các bài đọc Năm C lấy từ nguồn: http://thanhlinh.net/node/20499

Lezingen van 3e zondag in de Veertigdagentijd, jaar C

Eerste lezing:  Ex. 3, 1-8a.13-15

Hij die is, zendt mij tot u.

Uit het boek Exodus.
In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.
Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: “Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?” De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: “Mozes.” “Hier ben ik,” antwoordde hij. Toen sprak de Heer: “Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond.” En Hij vervolgde: “Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob.” Toen bedekte  Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer sprak: “Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord;
ja, Ik ken zijn lijden.
Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte.”
Maar Mozes sprak opnieuw tot God. “Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen zendt mij tot u,
en zij vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden?”
Toen sprak God tot Mozes: “Ik ben die is.” En ook: “Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij die is, zendt mij tot u.”
Bovendien zei God tot Mozes: “Dit moet ge de Israëlietenzeggen: De Heer, de God van uw vaderen,
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob,
zendt mij tot u. Dit is mijn Naam voor altijd.
Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door.”

tussenzang: Ps 103 (102) 1-2, 3-4, 6-7, 8 en 11

Refrein: De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen;

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.

tweede lezing: 1 Kor. 10, 1-6.10-12

De gebeurtenissen met Mozes en het volk in de woestijn 
zijn opgeschreven als een les voor ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters,
gij moet goed weten dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest, allen door de zee zijn getrokken, allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt, allen aten zij hetzelfde geestelijke voedsel, allen dronken dezelfde geestelijke drank,
– want zij dronken uit de geestelijke rots die met hen meeging
en die rots was de Christus – maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad; immers: zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons opdat wij niet zoals zij, slechte dingen zouden begeren. Mort ook niet tegen God, zoals sommigen onder hen:
zij zijn gedood door de verderver. Wat hun overkwam had een diepe zin en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons, tot wie het einde der tijden gekomen is.
Daarom, wie meent te staan moet oppassen dat hij niet valt.

vers voor het evangelie: Mt. 4, 17

Bekeert u, zegt de Heer,
want het Rijk der hemelen is nabij.

evangelie: Lc. 13, 1-9

Als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke 
manier omkomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs, van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Daarop zei Jezus: “Denkt ge, dat onder alle Galileeërs alleen deze mensen zondaars waren omdat zij dat lot ondergaan hebben?

Volstrekt niet, zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. Of die achttien die gedood warden doordat de toren bij de Silóam op hen viel: denkt ge dat die alleen schuldig waren onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet, zeg Ik u.                                 Maar als gij niet tot bekering komt, zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”

Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: “Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond. Hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei hij tot de wijngaardenier: Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken maar ik vind er geen.

Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit? Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer laat hem dit jaar nog staan;

laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”

Woord van de Heer.

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/3e-zondag-veertigdagentijd-c/

Suy Niệm:  Người đời thường dậy: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”  Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Hành trình mùa Chay thánh đòi hỏi sự cố gắng, quyết tâm và làm một cuộc trở về – trở về với chính bản thân, với mọi người và với Chúa, nhận ra mình là một tội nhân để được tha thứ và được yêu thương.

Thật may mắn cho nhân loại là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, đợi chờ, và luôn tin tưởng vào tấm lòng thành sám hối của những ai kêu cầu Ngài. Hình ảnh người nông dân quan tâm và chăm sóc cho cây vả cũng như các cây nho trong vườn nho của chủ mình là hình ảnh của Thiên Chuá luôn yêu thương nhân loại. Cây vả sống và lớn lên chung với các cây nho trong vườn nho.  Các cây nho đã kết trái, nhưng cây vả thì không.  Chủ vườn đã đến tìm trái nơi cây vả, nhưng mãi không thấy. Ông mất niềm tin, và sự kiên nhẫn vì đẵ mong chờ quá lâu nơi cây vả. Ông chỉ muốn cắt bỏ cây vả đi vì để không ích lợi gì. Nhưng người làm vườn nho đã nài xin ông chủ cho cây vả thêm thời gian, hy vọng rằng có thêm thời gian cây vả có thể mọc tốt hơn, và sẽ sinh hoa, kết trái chăng?

Thiên Chúa luôn kiên nhẫn, chờ đợi và luôn ban cho chúng ta nhiều cơ hội; đó là những biến cố, dấu lạ khác nhau xẩy ra trong cuộc sống, để giúp chúng ta có thể tự kiểm điểm, nhận ra những vết thương cần được băng bó và, những thiếu sót cần tu chỉnh lại.

Ước chi mùa chay thánh này là cơ hội giúp chúng ta nhận ra tình thương của Chúa, quay trở về, cầu xin Ngài chúc lành và cho sinh hoa kết trái thiêng liêng cho cuộc sống muôn đời với Đức Kito. Amen    

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện (Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 03- 05, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *