Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay C 06. 03. 2022

Bài Ðọc I:    Ðnl 26, 4-10

“Dân được chọn tuyên xưng đức tin”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: “Tổ phụ con là Aramêô du mục đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạvà bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-cập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con”. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan Người.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân  (x. c. 15b).

Xướng:

1) Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao,
bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng.
Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến luỹ,
nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài

2) Tai nạn không đến gần được bạn,
và oan ương không bén mảng tới nhà bạn ở.
Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần Ngài săn sóc bạn,
để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

3) Chư vị đó bồng bế bạn trên tay,
để bạn khỏi vấp chân vào đá.
Trên mình hổ mang, rắn lục bạn bước đi,
bạn đạp chân trên sư tử và giao long.

4) Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho,
Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta.
Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời,
Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân,
Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người.     


Bài Ðọc II:   Rm 10, 8-13

“Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gi? Lời ở kề trong miệng và trong lòng người. Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn”. Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.

Ðó là lời Chúa.Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4,4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.


Phúc Âm:   Lc 4, 1-13

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.  Ðó là lời Chúa.

{Các bài đọc Năm C lấy từ nguồn: http://thanhlinh.net/node/20499

Lezingen van 1e zondag in de Veertigdagentijd, jaar C

eerste lezing: Deut. 26, 4-10

Geloofsbelijdenis van het uitverkoren volk.

Uit het boek Deuteronomium.

In die dagen sprak Mozes tot het volk: “De priester zal de korf met de eerste veldvruchten van u aannemen en hem plaatsen voor het altaar van de Heer, uw God. Dan moet gij staande voor de Heer, uw God, zeggen: Mijn vader was een zwervende Arameër. Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan. Maar terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, is hij een groot, machtig en talrijk volk geworden. Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden, ons verdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden, hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen geroepen.
En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering,
ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met opgeheven arm, onder grote verschrikkingen, tekenen en wonderen. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land geschonken, een land van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond, die Gij, de Heer, mij heeft geschonken.” En Mozes voegde eraan toe: “Dan moet ge die voor de Heer uw God neerleggen en u voor Hem neerbuigen.”

tussenzang: Ps 91 (90) 1-2, 10-11, 12-13, 14-15

Refrein:  Sta mij bij Heer, in iedere nood.

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.
Hij heeft zijn engelen last gegeven,
op al uw wegen u te bewaken.

Zij zullen u op hun handen dragen,
geen steen zal uw voet kwetsen.
Gij kunt op slangen en adders trappen,
leeuwen en draken trotseren.

Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,
beschermen zal Ik wie Mij erkent.
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen,
hem bijstaan in iedere nood,
hem redden en aanzien schenken.

tweede lezing: Rom. 10, 8-13

De geloofsbelijdenis van wie in Christus gelooft.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters, dit zegt de Schrift: “Het woord is vlak bij, het is in uw mond, het is in uw hart,” het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en als uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden.
Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt het heil. Zo zegt de Schrift: “Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.” Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden. Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen.
Want alwie de naam van de Heer aanroept zal gered worden.

vers voor het evangelie: Mt. 4, 4b

Niet van brood alleen leeft de mens
maar van ieder woord dat uit de mond van God voorkomt.

evangelie: Lc. 4, 1-13

Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd en werd
op de proef gesteld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest,  weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei tot Hem: “Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert.” Jezus gaf hem ten antwoord: “Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen.” Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: “Ik zal U alle macht geven over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil.
Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn.” Toen antwoordde Jezus hem: “Er staat geschreven: de Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.” Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: “Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de handen nemen opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen.”
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: “Er is gezegd: Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen.” Toen gaf de duivel al zijn pogingen om Hem te verleiden op en hij verwijderde zich van Hem tot de vastgestelde tijd.

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/1e-zondag-veertigdagentijd-c/

Suy niệm:  Lc.4,1-13  “Kiểm tra đầu vào”

“Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Jordan trở về”. Đây là cách Luca bắt đầu câu chuyện việc Chúa chịu thử thách 40 đêm ngày trong sa mạc.

Chúa để cho mình bị ma quỷ thử thách, sau khi Chúa nhận phép rửa. Tại sao Luca thuật lại cho chúng mình chi tiết này?

Sau khi phép trừ phép rửa được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, Chúa chịu thử thách, là để cho tất cả chúng mình biết rằng việc trở thành con Chúa, việc được tràn đầy ơn thánh Chúa, không miễn trừ cho bất kỳ ai khỏi phải chịu những thử thách trong cuộc đời.

Ai muốn theo Chúa, ai càng đến gần Chúa và muốn phục vụ Chúa, thì phải sẵn sàng với những cơn thử thách. Điều này, trong cuộc sống thực tế cũng cho chúng mình thấy. Thép là không thể thiếu trong xây dựng. Thế nhưng, để có thể được sử dụng để xây những căn nhà to lớn thì trước tiên thép cần phải được kiểm tra xem nó có đạt đủ tiêu chuẩn hay không. Sau đó, mới được sử dụng.

Khi một người được nhận vào làm việc của một công ty, trước tiên anh ta cần phải qua thời gian thử việc.

Mục đích là để xem anh ấy có khả năng đảm nhận công việc hay không. Đấy là điều chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy những gì chờ đợi của chúng ta sao bí tích rửa tội. Không ai có thể được nhận làm con của Chúa, và làm việc cho Chúa nếu trước đó người ấy, với Ơn Chúa giúp, không chứng minh được “độ bền” cũng như sự trung thành của mình qua những thử thách. Amen

Lm. Giacobe  Nguyễn Quốc Thái (Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 12, 2021 -2, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *