Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 8 TN NĂM C


Bài Ðọc I:   Hc 27, 5-8

“Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”.

Trích sách Huấn Ca.

Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người.


Ðáp Ca:   Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa!  (x. c. 2a).

Xướng:

1) Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa,
và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao,
hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm,
và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.

2) Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt,
vươn mình lên như cây hương bá đất Liban.
Họ được vun trồng trong nhà Chúa,
trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông.

3) Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái,
họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi,
để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính,
Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà.

Bài Ðọc II:   1 Cr 15, 54-58

“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng”. “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa.


Alleluia:   Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.Phúc Âm
:    Lc 6, 39-45

“Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.

“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

{Các bài đọc Năm C lấy từ nguồn: http://thanhlinh.net/node/22070

Lezingen van 8e zondag door het jaar C

eerste lezing: Sir. 27, 4-7

Prijs geen mens vóórdat hij gesproken heeft.

Uit het boek Ecclesiasticus.

Als men de zeef schudt, blijft het kaf.
En in het spreken ontdekt men het boze van de mens.
Het werk van de pottenbakker wordt beproefd door de oven,
en de mens door wat hij zegt in het gesprek.
Aan de vruchten van de boom erkent men de boomgaard,
en aan de woorden van de mens zijn gezindheid.
Prijs daarom geen mens vóórdat hij gesproken heeft,
want eerst op grond daarvan kan men een mens beoordelen.

tussenzang: Ps 92 (91), 2-3, 13-14, 15-16

Refrein:
Hoe heerlijk is het, Heer, U te prijzen.

Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen,
uw Naam, Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden iedere ochtend
en heel de nacht door uw trouw.

De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanon-ceders gedijend;
Zij zijn geplant bij het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof.

Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.
Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is,
mijn Rots, in Hem is geen onrecht.

tweede lezing: 1 Kor. 15, 54-58

God geeft ons de overwinning door Jezus Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters,
wanneer het vergankelijke met onvergankelijkheid is gekleed
en het sterfelijke met onsterfelijkheid,
dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan:
“De dood is verslonden,
de zege is behaald!
Dood, waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw angel?”
De angel van de dood is de zonde
n de kracht van de zonde is de wet.
Maar God zij gedankt,
die ons de overwinning geeft
door Jezus Christus, onze Heer.
Daarom geliefde broeders en zusters,
weest standvastig en onwankelbaar
en gaat altijd voort met het werk des Heren;
gij weet toch dat uw inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is.

Alleluia. (Joh. 14, 23)
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

evangelie: Lc. 6, 39-45

Waar het hart van vol is, loopt  de mond van over.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
“Kan soms de ene blinde de andere leiden?
Vallen dan niet beiden in de kuil?
De leerling staat niet boven zijn meester;
maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester.
Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen:
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?
Huichelaar,
haal eerst die balk uit uw eigen oog,
dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.
Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
Een boom immers kent men aan zijn vruchten;
men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik.
Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart;
maar een slechte brengt het slechte te voorschijn
uit zijn schat van slechtheid;
want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.”

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/8e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy niệm:

 Đường dài mới biết ngựa hay

Ở lâu mới hiểu thẳng ngay lòng người.

Câu ca dao ý nói rằng lòng người khó đoán, cần thời gian để biết được ai tốt ai xấu. Chúa Giêsu cho ta cách phân biệt cây tốt cây xấu bằng cách nhìn quả: “ Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm sao hái được nho!“ Cây nào sinh quả nấy. Con người cũng vậy nhìn việc làm mà biết nhân cách. Người hay chỉ trích nói xấu là người thiếu trách nhiệm, người thọc gậy bánh xe là người gây sự phá đám, người chờ sung rụng là người ít sáng kiến, biếng lười… Nhìn quả biết cây. Bởi vậy khi chưa biết nhiều xin đừng nên xét đoán. Có những người được phú cho khả năng phán đoán. Những người này phải có tâm và có tầm. Tâm là lòng ngay thẳng không tư lợi, tầm là khả năng nắm bắt sự việc, tương lai. Mù dắt mù cả hai đều lăn cù xuống hố. Coi cách anh mù làm ta biết được anh là người tài lanh, trứng đòi khôn hơn rận. Để tâm được sáng và tầm được xa Chúa Giêsu dạy rằng hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình rồi mới thấy rõ để giúp người khác. Hãy học làm người tốt trước rồi việc tốt tự tâm tốt mà ra.

Chúa Giêsu là một cây tốt, cây yêu thương, cây sự thật và là cây sự sống. Cây sự thật vì Lời Ngài nói và việc Ngài làm là một. Cây yêu thương sinh quả yêu thương. Yêu thương đến độ chết đi để con người có được sự sống. Lạy Chúa xin ban cho chúng con một quả tim yêu thương để chúng con biết yêu thương như chính Chúa đã yêu thương chúng con.

Lm. Giuse Lê Văn Thắng SVD (Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 12, 2021 -2, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *