Phụng Vụ Lời Chúa zondag 14 door het jaar C CN 03.07.2022

(Luca 10, 2)

Bài Ðọc I:  Is 66, 10-14c

Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó“.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca:  Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20


Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa   (c. 1).

Xướng:
1) Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa,
hãy ca ngợi vinh quang danh Người,
hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh.
Hãy thưa cùng Thiên Chúa:
kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.


2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài,
ca khen danh thánh của Ngài.
Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa,
Người thi thố những chuyện kinh ngạc                               giữa con cái người ta!                         

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn,
người ta đã đi bộ tiến qua sông,
bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa.
Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời.

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến,                                   hãy nghe tôi kể lại,
Chúa đã làm cho linh hồn tôi                               những điều trọng đại biết bao!
Chúc tụng Chúa là Ðấng                                         không hất hủi lời tôi nguyện,
và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.        

Bài Ðọc II:   Gl 6, 14-18

“Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Ðức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa; vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu.
Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh em! Amen.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:    Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm:    Lc 10, 1-20

“Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Và khi vào thành mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.
Nhưng khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: ‘Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần’. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.
Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.

Ðó là lời Chúa.

nguồn: http://thanhlinh.net/node/20425

Lezingen van 14e zondag door het jaar C

eerste lezing: Jes. 66, 10-14c

Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe.

Uit de Profeet Jesaja.
Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar,
allen die haar liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: “Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe,
en als een onstuimige stroom de schatten der volken.
Gij zult gezoogd worden, gedragen op de arm,
vertroeteld op de schoot! Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: Jeruzalem zelf zal uw troost zijn.  Wanneer gij dat ziet zal uw hart zich verheugen,
uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen,
en de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren!”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 66 (65) 1-3a, 4-5, 6-7a, 16 en 20

Refrein: Jubelt voor God, alle landen der aarde.

Jubelt voor God, alle landen der aarde,
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.

Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God:
Verbijsterend zijn al uw daden.

Heel de aarde moet U aanbidden,
bezingen uw heilige Naam.

Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,
ontstellende daden onder de mensen.

Hij maakte de zee tot een droge vallei,
zij gingen te voet door de bedding.

Laten wij juichen van vreugde om Hem
die eeuwig regeert door zijn macht.

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.

God zij geprezen, Hij wees mij niet af,
onthield mij niet zijn erbarmen.

 tweede lezing: Gal. 6, 14-18 

Ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.
Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld. Besneden zijn betekent niets,
en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn! Vrede en barmhartigheid kome over allen, die naar dit beginsel willen leven, en over heel het volk Gods!
Laat voortaan niemand mij lastig vallen,
want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 6

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

evangelie: Lc. 10, 1-12. 17-20

Uw vrede zal op hen rusten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.
Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg.
In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere;
in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken, die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.
In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt:
Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft,
schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u: die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad.”
De tweeënzeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden: “Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw Naam. Hij zeide tot hen: “Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen.
Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand;
en niets zal u kunnen schaden. Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheug u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ  https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/14e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy Niệm: “Thiên Chúa sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông,..” (Is 66, 12). Thiên Chúa luôn ban bình an của Ngài cho những ai khao khát bình an của Chúa. Và có lẽ bình an là một trong những đặc ân mà Thiên Chúa luôn ước ao ban cho mọi người mọi nơi mọi lúc. Vì bình an của Chúa vô cùng cao quý cho đời sống con người cả xác lẫn hồn. Do đó mà các sách trong bộ Kinh Thánh đều nhắc nhở về sự bình an của Thiên Chúa và Thiên Chúa luôn chúc bình an cho các tiên tri (ngôn sứ), các tổ phụ, các môn đệ và những người được mời gọi trong Hội Thánh Chúa. Qua các ngài bình an của Chúa tiếp tục được chuyển thông đến cho muôn người

Ơn lành của Chúa được trao ban cho những người thành tâm cầu xin qua nhiều cách và nhiều hình thức khác nhau. Nhưng cách hữu hiệu và công chính vẫn là qua cộng đoàn dân Chúa. Do đó Chúa Giêsu đã nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho được thêm những người làm việc cho Chúa: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người” (Lc. 10, 2).  Thiên Chúa làm việc qua những người khiêm hạ này, để tiếp tục trao ban bình an của Ngài cho cộng đoàn dân Chúa, trong sự hiệp nhất đáp lại lời mời gọi, và tham gia vào chương trình cứu độ của Chúa. Vì “Nước Thiên Chúa đã đến gần” và mọi người sẽ vui mừng chúc tụng Thiên Chúa đã làm việc kỳ diệu: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”(Lc 10,10- 17).  Chúa Giêsu an ủi  thêm: “các con chớ vui mừng vì các quỷ thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời” (Lc 10, 20)

Nguyện xin Đức Giêsu Kito Mục Tử tối cao mời gọi nhiều người tham gia vào đời sống thánh hiến của Chúa để chuyển thông ơn thánh và sự bình an của Chúa đến cho muôn người. Amen

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện MHM

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 06- 08, 2022)      

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *