Phụng Vụ Lời Chúa van zondag 30e door het jaar C zondag 23.10.2022

                         

                              (Phúc âm: Luca 18, 9-14 )

Bài Ðọc I:   Hc 35, 15b-17. 20-22a

Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây“.

Trích sách Huấn Ca.

Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người goá bụa, khi nó bày tỏ lời than van.

Nỗi hồn đắng cay, của lễ được nhận, và tiếng kêu oan kíp thấu tầng mây. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây: nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi Ðấng Tối Cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 33, 2-3. 17-18. 19 và 28

Ðáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe  (c. 7a).

Xướng:

1) Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc,

miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người.

Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện,

bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.                                                        

2) Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác,

để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai.

Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ,

Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo.                                                                

3) Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường,

và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát.

Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người,

và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người,

người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.                                                           

Bài Ðọc II:     2 Tm 4, 6-8. 16-18

Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha“.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy; nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện.

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân ngoại được nghe: vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên trời. Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời! Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:     Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

Phúc Âm:   Lc 18, 9-14

Người thu thuế ra về được khỏi tội“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20403

Liturgie van het Woord van 30e zondag door het jaar C  zondag 23.10.2022

eerste lezing: Sir. 35, 12-14. 16-18

Het gebed van de arme dringt door de wolken heen.

Uit het boek Ecclesiasticus.

De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme, maar luistert naar het pleit van de verdrukte.

Hij wijst het gezucht van de wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij blijft klagen.

Wie anderen bijstaat, wordt welwillend ontvangen,

en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe.

Het gebed van de arme dringt door de wolken heen,

zolang het zijn doel niet bereikt, rust het niet;

het laat niet af, totdat de Allerhoogste zich erbarmt,

en de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

tussenzang: Ps. 34 (33) 2-3, 17-18, 19 en 23

Refrein:

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,

zijn lof ligt mij steeds op de lippen.

Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,

laat elk die het hoort zich verheugen.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,

zij worden op aarde vergeten.

Naar vromen die roepen luistert de Heer

en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,

Hij helpt wie zijn schuld erkent.

De Heer redt het leven van wie Hem dient,

alwie tot Hem vlucht heeft geen straf te duchten.

tweede lezing: 2 Tim. 4, 6-8. 16-18

Nu wacht mij de kroon der gerechtigheid.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.

Dierbare, wat mij betreft, mijn bloed is weldra geplengd,

het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard.

Nu wacht mij de krans der gerechtigheid waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen, die met liefde uitzien naar zijn komst.

Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan,

allen hebben mij in de steek gelaten.

Moge het hun niet worden aangerekend.

Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle volkeren ervan horen. En ik werd verlost uit de muil van de leeuw. De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen! Amen.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

vers voor het evangelie: Hand. 16,14b

Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer,

opdat wij de woorden van uw Zoon zouden begrijpen.

Alleluia.

evangelie: Lc. 18, 9-14

De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet.

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd zei Jezus tot hen die – overtuigd van eigen gerechtigheid – de anderen minachtten, de volgende gelijkenis:

“Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was Farizeeër en de andere een tollenaar.

De Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar. Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten.

Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig.

Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.    

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/ 30e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy niệm: Lạy Chúa, bắt đầu phút cầu nguyện, trước hết con dâng lên Chúa tâm tình khiêm tốn. Trước mặt Chúa Toàn Năng, con chẳng đáng là gì. Lời cầu nguyện khiêm tốn của con không phải chỉ để xin ơn, nhưng là để nhận biết những ơn lành Chúa ban, để dâng lời cảm tạ Chúa, lời cầu nguyện khiêm hạ không làm con trở nên yếu đuối, nhưng thúc đẩy con trở nên can đảm chấp nhận mọi sự thật về mình. Con nhận biết khuyết điểm hạn chế của con để sẵn sàng đón nhận ân sủng Chúa ban. Chúa đã tuyên dương thái độ của người thu thuế, vì ông khiêm tốn thống hối ăn năn và chờ đợi ân sủng cứu độ từ lòng thương xót của Chúa.

Xin Chúa cho con đừng chỉ dừng lại nơi việc thống hối bên ngoài, nhưng biết đi sâu vào nội tâm và thể hiện trong cuộc sống: biết đến với Chúa trong tâm tình tin tưởng phó thác và biết đối xử với anh em trong tình huynh đệ cảm thông. Xin Chúa giúp con khiêm tốn, không tự mãn, nhưng biết mở lòng hướng nhìn về Chúa và cậy trông vào lòng thương xót bao la của Chúa. Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm công việc con phải làm. Tất cả mọi nỗ lực cố gắng, tất cả mọi thành tích công trạng của con người đều không xứng đáng được Chúa ban ơn. Trước mặt Thiên Chúa, con người chỉ là số không. Khiêm tốn nhìn nhận đúng thân phận của mình ta sẽ được Chúa ban ơn lành.

Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *