Phụng vụ Lời Chúa – Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kito năm C

Bài Ðọc I:   St 14, 18-20

Ông mang bánh và rượu tới“.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:  Tv 109, 1. 2. 3. 4

Ðáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê  (c. 4bc).

Xướng:

1) Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng:

“Con hãy ngồi bên hữu Ta,

cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”.                                  

2) Ðức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày

vương trượng quyền bính của Ngài, rằng:

“Con hãy thống trị giữa quân thù”.                                                                 

3) “Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con,

ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng:

trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con”.                            

4) Ðức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng:

“Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê”.                      

Bài Ðọc II:   1 Cr 11, 23-26

“Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:    Ga 6, 51-52

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia.

Phúc Âm:    Lc 9, 11b-17

“Tất cả đều ăn no nê”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Ðó là lời Chúa.

nguồn: http://thanhlinh.net/node/20443

Lezingen van de viering van het heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

eerste lezing: Gen. 14, 18-20

Hij bood brood en wijn aan.

Uit het boek Genesis.


In die dagen bood Melchisédek, de koning van Salem,
Abram brood en wijn aan. Daar hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden:
“Gezegend zij Abram door de Allerhoogste God,
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft overgeleverd!” En Abram gaf hem van alles een tiende deel.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Tussenzang: Ps. 110 (109) 1, 2, 3, 4

Refrein: Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

De Heer sprak tot mijn heer: zit aan mijn rechterhand;
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht;
regeer te midden van uw tegenstanders.

Uw volk staat om u heen in blanke wapenrusting,
de jongemannen op het veld als morgendauw.
Gezworen heeft de Heer, het zal Hem niet berouwen:
Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

tweede lezing: 1 Kor. 11, 23-26

Telkens als gij eet en drinkt, verkondigt gij de dood des Heren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen, die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: “Dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.” Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis.” Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 6, 51-52

Alleluia.
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Alleluia.

evangelie: Lc. 9, 11b-17

Allen aten tot zij verzadigd waren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het Rijk Gods; en wie genezing nodig hadden, genas Hij.
Toen de dag ten einde begon te lopen kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: “Stuur de mensen weg;
dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak te vinden, want hier zijn we op een eenzame plek.” Maar Hij antwoordde: “Geeft gij hun maar te eten.” “Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen,” zeiden ze; “of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen.” Er waren naar schatting wel vijfduizend mannen. Hij gelastte nu zijn leerlingen: “Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.” Dat deden ze en ze lieten allen plaats nemen. Daarop nam Hij de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel,
sprak er de zegen over uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte voor de zetten.
Allen aten tot ze verzadigd waren en wat zij overhielden haalde men op, twaalf korven met brokken.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ

https:// dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-feesten/sacramentsdag-hoogfeest-van-het-heilig-sacrament-van-het-lichaam-en-bloed-van-christus/

Suy Niệm:  Trong bữa tiệc cuối cùng, Chúa Giêsu ngồi ăn với các môn đệ trước khi tự nộp mình cho kẻ phản bội. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, chúc tụng bẻ ra, trao cho các môn đệ và phán:  “Các con hãy nhận lấy mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con.” Chúa Giesu cũng cầm chén rượu và phán: “Các con hãy nhận lấy mà uống, này là Máu Ta Máu Tân Ước vĩnh cửu. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta.” Chúa Giesu truyền cho các môn đệ tuân giữ và cử hành việc tưởng niệm cuộc khổ nạn và sống lại vinh hiển của Chúa. Mỗi lần chúng ta tham dự vào bàn tiệc thánh là mỗi lần chúng ta cử hành cuộc tưởng niệm cuộc khổ nạn và sự sống lại của Chúa Giesu Kito.

Hằng năm giáo hội kính trọng thể Lễ Mình Máu Thánh Chúa – còn gọi là Corpus Christi nhắc nhở việc Giáo Hội luôn trung thành tuân giữ và thi hành giáo huấn của Chúa: “các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta.” Giáo hội luôn kính tin và tôn vinh mầu nhiệm Khổ Nạn mà Chúa Giesu Kito đã dùng để chuộc tội cho nhân loại và dùng thịt máu mình làm của nuôi đời sống linh hồn nhân loại.

Nếu muôn vật cần có hơi thở để sống thì linh hồn con người cũng cần có ơn thiêng liêng để nuôi sống phần tâm linh. Ơn Thiêng liêng đó hiện diện qua sự kết hợp với Chúa Giêsu trong 7 bí tích của Giáo Hội mà chính Chúa Giesu đã thiết lập để ban ơn thiêng cho những ai tin vào Chúa. Và để được sức mạnh và vững tin vào Chúa Kito chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng bí tích Thánh Thể để giúp chúng ta sống và kết hợp với Chúa mãi mãi.

Ước chi mỗi người chúng ta luôn khao khát được rước Chúa ngự vào linh hồn để nuôi dưỡng đời sống tâm linh muôn đời của chúng ta.    

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện MHM

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 06- 08, 2022)      

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *