Phụng vụ Lời Chúa CN XIII TN C CN 26.06.2022

(1 V 19, 16b. 19-21)

Bài Ðọc I:   1 V 19, 16b. 19-21

“Êlisê đi theo Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”.

Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Êlia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia mà nói rằng: “Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài”. Êlia nói với ông: “Ngươi hãy đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu?” Êlisê rời Êlia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Ðoạn ông đi theo làm đầy tớ Êlia.

Ðó là lời Chúa.Ðáp Ca:   Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a).

Xướng:

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.
Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con;
Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con,
chính Ngài nắm giữ vận mạng của con

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo,
đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya.
Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con,
vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ,
ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn,
vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ,
cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát.

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh,
sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan,
sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời.


Bài Ðọc II:    Gl 4, 31b – 5, 1. 13-18

“Anh em được kêu gọi để được tự do”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa.

Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo huỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:  (1 Sm 3, 9)
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm:   Lc 9, 51-62

“Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.
Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

nguồn: http://thanhlinh.net/node/20426

Lezingen van 13e zondag door het jaar C

eerste lezing: 1 Kon. 19,16b.19-21

Elisa stond op en volgde Elia.

Uit het eerste boek der Koningen.
In die dagen zei de Heer tot Elia: “Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven tot uw opvolger als profeet.”
Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe.
Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
“Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder; dan zal ik u volgen.” Hij antwoordde hem:
“Ga maar weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht?”
Hierop ging Elisa naar de ossen terug, slachtte er twee,
kookte het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 16 (15) 1-2a en 5, 7-8, 9-10, 11

Refrein: De Heer is mijn erfdeel.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest,
daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.

Gij zult mij de wet van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

tweede lezing: Gal. 5, 1. 13-18

Gij werdt geroepen om vrije mensen te zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.
Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons gemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Gij werdt geroepen om vrije mensen te zijn. Misbruikt echter de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht; dient elkaar in liefde.
Want de hele wet is vervat in dit éne gebod:
“Bemin uw naaste als uzelf.” Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar op den duur zult verslinden. Ik bedoel dit: leeft naar de Geest,
dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert.
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest,
en omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop, zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u door de Geest laat leiden,
staat ge niet onder de wet.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij. Alleluia.

evangelie: Lc. 9, 51-62

Hij aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem.
Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit.
Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp
om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden, vroegen ze: “Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen?” Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.
Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem:
“Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.”
Jezus sprak tot hem: “De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”
Tot een ander sprak Hij: “Volg Mij.” Deze vroeg:
“Heer, laat mij eerst terug gaan om mijn vader te begraven.” Jezus zei tot hem: “Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.” Weer een ander zeide: “Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.” Tot hem sprak Jezus: “Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt,
is ongeschikt voor het Rijk Gods.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ  https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/13e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy Niệm: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62). Chắc chắn những qúy vị lái xe đã quá hiểu không thể vừa lái xe chạy về phía trước mà cứ muốn ngoái cổ nhìn (vì không có kiếng hậu!), và chú ý về phía sau. Lái xe như vậy vừa nguy hiểm vì có thể gây ra tai nạn và, dĩ nhiên không tốt cho cái cổ, đôi mắt, và cho cả tim vì tim phải làm việc thêm!  Chắc chắn không ai muốn lái xe kiểu đó! Người cầm cái cày đi theo sau con trâu, con ngựa hoặc con bò để cày đất lên, để trồng cấy thì cần phải cẩn thận, chú ý và nhìn về phiá trước. Tại sao vậy? Thưa là để làm cho những luống cày được ngay thẳng, tất cả đất được cày đều lên, và đất được trộn đảo đều, nhờ đó việc trồng cầy được dễ dàng và giúp sinh hoa trái tốt.

Chúa Giesu dùng hình ảnh này nhắc nhở sự chú ý 100 phần trăm, sự chú ý trọn vẹn, cho những ai muốn đi theo Chúa Giesu. Sự chú ý này là dành sự ưu tiên, vị trí trước nhất cho việc làm mình đã cọn lựa. Thánh Luca thách đố những người đi theo Chúa phải dành sự trọn vẹn cho Chúa – là chấp nhận từ bỏ ý riêng, sống tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Đấng đã mời gọi họ. Nói cách khác không ai trong chúng ta chọn, tin, yêu, hứa chu toàn một việc, rồi lại dành cả sức lực, thời gian, sự chú ý, quan tâm, lòng thương mến vào việc khác mà không có trách nhiệm, không có liên hệ. Làm như vậy chẳng khác nào chúng ta tự lừa dối chính mình chăng?  Trong ý nghĩa tin vào Chúa và đi theo Chúa chúng ta cần sự chú ý và quan tâm sống theo ý Chúa như Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là sống phó thác và từ bỏ. Phó thác là để Chúa làm chủ đời mình và nhận ra ý muốn của Chúa trong mọi biến cố trong cuộc sống. Từ bỏ những gì làm chúng ta xa lìa hoặc lạnh nhạt đối với Thiên Chúa, hoặc những gì làm cho chúng ta lơ là nhớ đến Chúa, không chú tâm chu toàn trách nhiệm và bổn phận của người đã hứa tin yêu Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành và giữ vững đức tin trong ơn gọi tin và đi theo Chúa mà chúng con đẵ lãnh nhận từ ông bà, cha mẹ, và chính chúng con cũng đã chọn tin vào Chúa. Xin giúp chúng con sống phó thác vào sự quan phòng và tình thương của Chúa, và từ bỏ những ý riêng, để chúng con luôn được kết hợp với Chúa trong sự khiêm hạ và kính tin. Amen.

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện MHM

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 06- 08, 2022)      

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *