Phụng vụ Lời Chúa THÁNH LỄ CN 33 TN C Cn 13.11.2022

Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho” (Ml, 3,19-20a)

Bài Ðọc I:    Ml 3, 19-20a

Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho“.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

“Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho, mang theo sự cứu chữa trong cánh Người”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 97, 5-6. 7-8. 9

Ðáp: Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực    (x. c. 9).

Xướng:

1) Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm,

với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương,

cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc,

hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.                                                 

2) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên,

cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế.

Các sông ngòi hãy vỗ tay reo,

đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót.                                              

3) Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới,

vì Người ngự tới cai quản địa cầu.

Người cai quản địa cầu với đức công minh,

và cai quản chư dân trong đường chính trực.                                                 

Bài Ðọc II:     2 Tx 3, 7-12

Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn“.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chính anh em biết phải noi gương chúng tôi thế nào, bởi vì chúng tôi đã không lười biếng lúc ở giữa anh em, cũng không ăn bám của ai, nhưng chúng tôi làm lụng khó nhọc vất vả đêm ngày, để không trở nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải chúng tôi không có quyền, nhưng là để nêu gương cho anh em, để anh em bắt chước chúng tôi. Bởi vì khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy anh em rằng: “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”. Vì chúng tôi nghe tin có một số người trong anh em sống nhàn cư, chẳng làm việc gì hết, nhưng lại dây mình vào mọi việc. Ðối với những hạng người đó, chúng tôi mời gọi và khuyến cáo họ trong Chúa Giêsu Kitô, để họ yên hàn làm việc và dùng lương thực mình tìm ra.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:    Mt 24, 42a và 44

Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. – Alleluia.

Phúc Âm:   Lc 21, 5-19

“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời giờ đã gần đến’. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20400

Liturgie van het Woord van 33e zondag door het jaar C

 eerste lezing: Mal. 3, 19-20a

Voor u gaat de zon van gerechtigheid op.

Uit de Profeet Maleachi.

Zie: de dag gaat komen, de dag, die als een oven brandt. Al de hoogmoedigen, alwie boosheid bedrijft, zij allen worden stoppels, in brand gezet door de dag die gaat komen – zo spreekt de Heer van de hemelmachten – zodat hij van hen geen wortel, geen halm meer overlaat. Maar voor u, die mijn Naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, en met haar vleugels brengt zij genezing. Zo spreekt de Heer van de hemelmachten.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

tussenzang: Ps. 98 (97) 5-6, 7-8, 9

Refrein:

Rechtvaardig bestuurt de Heer de wereld,

de volken met billijkheid.

Zingt voor de Heer bij de citer,

met citer en psalterspel.

Laat schallen trompet en bazuin

en danst voor de Heer, uw koning.

De zee stemt in met al haar gedierte,

de aarde met al wat daar leeft.

De beken klateren bijval,

de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,

die nadert als koning der aarde.

Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,

de volken met billijkheid.

tweede lezing: 2 Tess. 3, 7-12

Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.

Broeders en zusters, hoe gij ons moet navolgen is u bekend; wij hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood gegeten zonder te betalen. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij bij u waren hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Wij hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u werkloos rondhangen en alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien.

In de Naam van de Heer Jezus Christus

gebieden en vermanen wij zulke mensen,

dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 24, 42a. 44

Alleluia. Weest dus waakzaam,

want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.

Alleluia.

evangelie: Lc. 21, 5-19

Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken. Toen zei Jezus: “Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden: alles zal verwoest worden.” Zij vroegen Hem nu: “Meester, wanneer zal dat dan gebeuren?” Maar Hij zei: “Weest op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht wordt.

Want velen zullen optreden in mijn Naam

en zij zullen zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan.

En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten,

laat u dan niet uit het veld slaan.

Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond.” Toen sprak Hij tot hen: “Er zal strijd zijn van volk tegen volk

en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen.

Maar nog vóór dit alles geschiedt zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam.

Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegenstanders

zal kunnen weerstaan of weerspreken.

Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam: geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/ 33e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy niệm:  Lc 21:5-19

Bất cứ cái gì có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Vũ trụ đã có một giây phút khởi đầu thì tất nhiên cũng sẽ có một ngày kết thúc. Tuy thế ngày tận thế là một bí ẩn đối với người phàm chúng ta. Tin Mừng hôm nay đã gởi cho chúng ta một sứ điệp hợp thời về ngày tận thế. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng không ai biết khi nào ngày tận thế sẽ đến, ngoại trừ Cha trên trời. Còn về vấn đề đó chúng ta nên hy vọng hơn là sợ hãi. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta là để cứu độ chúng ta chứ không luận phạt. Vì thế, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta là chính Đức Giêsu Kitô. Niềm tin giúp chúng ta xác tín rằng thế giới này sẽ không kết thúc, thảm họa không thể đảo ngược. Hoặc nếu có kết thúc thì chỉ là một sự hoàn tất. Nhờ sự Phục sinh của Chúa Giêsu, Người đã thắng sự dữ và cái chết. Chúng ta nên lo lắng hơn về giờ chết của chúng ta, nó chắc chắn sẽ đến, hơn là về ngày tận thế, vì nó ở ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta. Còn lại, chúng ta tiếp tục quan tâm đến thời buổi chúng ta đang sống, chúng ta có bổn phận hoàn thiện xã hội, sống công bằng bác ái, tình thương, bình đẳng trong sự phân phối an lạc hạnh phúc.

Lm. Phaolo Tạ Kim Thanh Bình

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *