Phụng Vụ Lời Chúa CN 27 TN C Cn 02.10.2020

                 

De bronafbeelding bekijken

Bài Ðọc I:    Kb 1, 2-3; 2, 2-4

“Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”.

Trích sách Tiên tri Khabacúc.

Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng.

Chúa đáp lại tôi rằng: “Hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:    Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng!” (c. 8).

Xướng:

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa,

hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta!

Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi,

chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.                                                 

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy;

hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta.

Vì chính Người là Thiên Chúa của ta,

và ta là dân Người chăn dẫn,

là đoàn chiên thuộc ở tay Người.                                                            

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:

“Ðừng cứng lòng như ở Meriba,

như hôm ở Massa trong khu rừng vắng,

nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta;

họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta.                                        

Bài Ðọc II:   2 Tm 1, 6-8, 13-14

“Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêu.

Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Ðức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Ðấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:    Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta: Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm:   Lc 17, 5-10

“Nếu các con có lòng tin”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'”.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20406

Liturgie van het Woord van 27e zondag door het jaar C

eerste lezing: Hab. 1, 2-3; 2, 2-4

De rechtvaardige blijft leven door zijn trouw.

Uit de Profeet Habakuk.

Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen,
terwijl Gij maar geen uitkomst brengt?
Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die ellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder tweedracht? De Heer gaf mij antwoord: “Schrijf het visioen op,
zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen.
Want dit visioen – al wacht het de vastgestelde tijd nog af –
hunkert niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen.
Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Bezwijken zal hij,
die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 95 (94) 1-2, 6-7, 8-9

Refrein:
Luistert heden naar Gods stem.
Weest niet halsstarrig zoals weleer.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.

Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem, die ons schiep.

Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem:
weest niet halsstarrig als eens in Meriba.

Waar uw vaderen Mij wilden tarten,
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.

tweede lezing: 2 Tim. 1, 6-8. 13-14

Schaam u niet van onze Heer te getuigen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.

Dierbare, vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade, die in u is door de oplegging van mijn handen.
Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen.
Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene.
Draag uw deel in het lijden voor het evangelie.
Neem als richtsnoer de gezonde beginselen, die gij uit mijn mond hebt vernomen en houdt ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat
met de hulp van de heilige Geest, die in ons woont.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 17, 17b en a

Alleluia. Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de Waarheid. Alleluia.

evangelie: Lc. 17, 5-10

Indien gij een geloof hadt.

Uit het heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd zeiden de apostelen tot de Heer: “Geef ons meer geloof.” De Heer antwoordde: “Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen:
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee,
en hij zou u gehoorzamen. Wie van u zal tot de knecht,
die hij in dienst heeft als ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen: Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak mijn maaltijd klaar;
omgord je en bedien mij, terwijl ik eet en drink; daarna kun je zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms dankbaar zijn,
omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen?
Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten;
wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/ 27e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy niệm:  (Lc 17, 5-10)

 Những người tin theo Đức Kito là những người sống theo lý tưởng; họ tin vào chân lý, giáo huấn, và đi theo Đức Kito. Không quản ngại khó khăn, không tính toán lời hoặc thua nhưng tất cả cho lý tưởng cào quý và vì Chúa. Các thánh tử đạo và nhiều vị thánh khác đã dấn thân, liều mạng theo Chúa, giữ vững đức tin mà họ đã lãnh nhận được ở Đức Kito. Họ sống với lý tưởng của người tín hữu và vì lợi ích chung cho cộng đoàn và cho muôn người.

Họ dấn thân làm việc vì đức tin và lợi ích chung mà họ không cần phải được mang ơn, cũng không cần được chú ý hoặc được nhắc đến tên. Nhờ đức tin trưởng thành của họ đã giúp họ nhận ra rằng dù họ chỉ một ly nước lã cho người anh chị em đang khát vì danh Chúa họ đã làm cho Đức Kito (Mc 9, 41). Họ làm tất cả vì họ nhận ra rằng đó là bổn phận và trách nhiệm của ho: “…. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?”. Và Chúa Giesu đã xác tín với họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy….”. (Mt 25, 31 – 46).

Và khi họ đã hoàn thành mọi công việc, họ qùy gối trong khiêm hạ và thành tâm tạ ơn Chúa đã cho họ cơ hội phục vụ Chúa trong tất cả mọi người: ’Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chúng con làm điều chúng con phải làm’ (Lc 17, 10).

Nguyện xin Đức Kito giúp chúng con nhận ra giá trị, cơ hội và yêu thích phục vụ Chúa trong mọi người như Chúa đã phục vụ và hiến mạng sống cho chúng con. Amen

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện MHM

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *