Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên/ Hemelvaart van de Heer – C

Bài Ðọc I:     Cv 1, 1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:    Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).

Xướng:

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay,

hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui!

Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý,

Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.                                                         

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,

Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’

hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!                                                                   

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian,

hãy xướng ca vịnh mừng Người.

Thiên Chúa thống trị trên các nước,

Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.                                          

Bài Ðọc II:     Ep 1, 17-23

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:     Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Phúc Âm:    Lc 24, 46-53

Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời“.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

Ðó là lời Chúa.

nguồn: http://thanhlinh.net/node/20447

Lezingen van Hemelvaart van de Heer – jaar C

EERSTE LEZING

Ten aanschouwen van hen werd Hij omhooggeheven.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen     1, 1-11

Het eerste boek, dat ik geschreven heb, Teófilus, ging over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de Heilige Geest had uitgekozen, en ten hemel werd opgenomen. 
Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader of te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt:
Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen
gedoopt worden met de Heilige Geest.”
Toen zij eens bijeengekomen waren, stelden zij Hem de vraag:
“Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar Hij gaf hun ten antwoord:
“Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde.”
Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden,
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen,
die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”  Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM Ps. 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R. 6)

R. God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde. R.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied! R.

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon. R.

TWEEDE LEZING

Lezing uit de Brief aan de Efeziers (Ef. 1, 17-23)

 Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen.  Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel temidden der heiligen  en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht  heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen,  hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk,  die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.   

Woord van de Heer.

ALLELUIA     Mt. 28, 19a. 20b

R. Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,
zegt de Heer; Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.
R. Alleluia.

EVANGELIE

En terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel opgenomen.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 24, 46-53

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Zó staat er geschreven, dat de Christus zou lijden
en dat Hij zou opstaan uit de doden op de derde dag,
en dat in zijn naam bekering verkondigd zou worden
tot vergeving van zonden, aan alle volkeren, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt hiervan getuigen. Zie, Ik zend de belofte van mijn Vader over u; blijft in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn bekleed.” Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië; Hij hief de handen omhoog en zegende hen.
En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen weg
en werd opgenomen ten hemel. Zij aanbaden Hem
en keerden naar Jeruzalem terug met grote vreugde.
En zij waren voortdurend in de tempel en zegenden God.

Woord van de Heer.

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan,  lấy từ nguồn:  https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-paastijd/hemelvaart-van-de-heer-jaar-c/   Riêng bài đọc 2 thì lấy từ https://rkbijbel.nl/kbs/

 Suy Niệm  (Lc.24, 46-53)

“Con đường về trời”

Hãy nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân.

Đây là đoạn cuối của Tin mừng và Luca thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu về trời.

Đồng thời với việc đó là Chúa bảo các môn đệ hãy đi khắp nơi để rao giảng về Chúa.

Vậy thì hai điều này cho chúng ta biết điều gì?

Hai điều này chỉ cho chúng ta thấy rằng.

Con đường về trời được bắt đầu khi người ta.

nói cho người khác biết về Chúa Giêsu.

Đúng thế không các Anh Chị?

Và điều này được bắt đầu không đâu xa, nhưng chính trong gia đình của mỗi người chúng ta.

Ai là người mà chúng ta sẽ nói cho họ biết về Chúa Giêsu nếu trước tiên đó không phải là những người đang sống với chúng ta. Đó chính là vợ, chồng, con cái, anh em của chúng ta.

Thế nhưng làm sao chúng ta có thể nói cho họ biết về chúa Giêsu được, nếu trước tiên họ không thấy Chúa Giêsu chồng chính đời sống của chúng ta.

Vì thế, có lẽ tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau khi cho rằng cách nói thuyết phục nhất cho người khác về Chúa không gì khác hơn là bằng chính đời sống của mỗi người.

Điều đó cũng có nghĩa là những ai càng sống gắn bó với Chhúa Giêsu. Những ai càng ở gần Chúa trong lời nói và hành động. Người đó càng có sức mang những người khác đến với Chúa.

Theo nghĩa ấy thì con đường về trời không đâu xa xôi, nhưng nó được bắt đầu mỗi ngày, thậm chí là mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống bình thường của mỗi người chúng ta.

Bởi vì, con đường về trời được bắt đầu khi người ta chỉ cho người khác biết Chúa Giêsu là ai.

Lm. Giacobe Nguyễn Quốc Thái (Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 03- 05, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *