Phụng vụ Lời Chúa CN 3 Mùa Vọng C | Lezingen van 3e Zondag van Advent C jaar 12-12-2021

Klik hier voor Nederlandse versie

Phụng Vụ Lời Chúa  Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C

Bài Ðọc I:     Xp 3, 14-18a

“Chúa sẽ hân hoan vì người”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, Ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi.


Ðáp Ca:
    Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Ðấng Thánh của Israel thật cao cả (c. 6).

Xướng:
1) Ðây Thiên Chúa, Ðấng Cứu Chuộc tôi.
Tôi sẽ tin tưởng mà hành động, tôi không run sợ:
vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là Ðấng tôi ca ngợi.
Người trở nên phần rỗi của tôi.  

2) Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng cứu độ:
Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thánh danh Người,
hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người,
hãy nhớ rằng danh Người rất cao trọng.    

3) Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc cả thể,
hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion,
hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi,
có Ðấng Thánh của Israel thật cao cả.  


Bài Ðọc II:      Pl 4, 4-7

“Chúa gần đến”.

Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê. 

Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Ðức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.


Alleluia:
  Is 61, 1 (x. Lc 1, 18)
Alleluia, alleluia! – Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. – Alleluia.

Phúc Âm:    Lc 3, 10-18

“Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

 {Các bài đọc Phụng Vụ bằng tiếng Việt lấy từ nguồn: Mạng Lưới Cầu Nguyện https://thanhlinh.net/node/20323}. Các Bài Đọc Năm C.

Lezingen van de 3e zondag van de Advent, jaar C

eerste lezing: Sef 3, 14-18a  (De Heer zal zich uitbundig om u verblijden.)

Uit de Profeet Sefanja.

Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart!
Het vonnis dat op u drukte werd door de Heer vernietigd. Hij heeft u vijand verjaagd. De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u: nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen! Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden: Vreest niet, Sion, en laat uw handen niet verslappen. De Heer, uw God, is bij u als een reddende held. Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van vreugde.

tussenzang: Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Refrein:
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

Ik dank U, o Heer, Gij waart toornig op mij,
maar nu schenkt Gij troost en vergeving.

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.

De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder.

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend.

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.

Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden.

tweede lezing: Fil. 4, 4-7 ( De Heer is nabij.)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.

Broeders en zusters, verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.
Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.

Alleluia. Jes 61, 1
De geest des Heren is over Mij gekomen;
Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap
te brengen. Alleluia.

Evangelie: Lc 3, 10-18 

Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:
“Wat moeten wij doen?” Johannes gaf hun ten antwoord:
“Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.” Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: “Meester, wat moeten wij doen?” Hij zei hun: “Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.” Ook de soldaten vroegen hem “En wij, wat moeten wij doen?” Hij antwoordde:  “Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.”
Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand, die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.”
Zo en met nog vele andere vermaningen
verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-adventstijd/3e-zondag-van-de-advent-jaar-c/

Suy niệm:

Chúa nhật thứ ba mùa vọng còn gọi là Chúa nhật Mừng Vui. Bởi vì chúng ta đã đến gần ngày lễ mừng Con Chúa giáng sinh. Lời mời gọi sám hối tin vào Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa cũng trở nên cấp bách và thiết thực hơn. Do đó Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nghe Thánh Gioan Tẩy Giả khuyên bảo những người đến hỏi ông:“Chúng tôi phải làm gì? (Luca 3,10).

Có lẽ nhiều người chúng ta cũng muốn hỏi câu hỏi này. Bởi vìcuộc sống mỗi ngày thêm nhiều bận rộn và đôi khi có nhiều việc phải làm. Nhiều người chúng ta muốn hiểu biết rõ cần phải gì để giúp cho lương tâm được bình an. Khi Gioan Tẩy Giả đi rao giảng và mời gọi mọi người sám hối thì nhiều người đã hỏi ông họ phải làm gì để thực hành sám hối? Ông đã khuyên bảo họ hãy chia sẻ với những người thiếu thốn, đừng áp đặt, và đừng đòi hỏi quá khả năng, hoặc quá hạn định. Hãy vui vẻ và hài lòng với khả năng và tài năng sẵn có. Những điều khác sẽ được ban cho.

Ông cũng cho họ biết ông là người dọn đường cho Đức Giesu Kito -Con Thiên Chúa đến ban ơn Cứu Độ cho trần gian.  Lời khuyên của Gioan Tẩy Giả cũng có thể giúp chúng ta áp dụng vào cuộc sống: sẵn sàng chia sẻ, kính trọng, yêu thương, và hài lòng với tất cả những gì đã được ban cho và đang có, để chúng ta luôn được bình an trong tâm hồn, trong tâm trí và ở thể xác, để cùng tham gia tích cực tiếp đón Chúa sinh ra và ngự vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Amen

Lm Phaolo Phạm Đình Hiện mhm. (Báo Mục Vụ của GXứ số tháng 12, 2021 -2, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *