Phụng Vụ Lời Chúa – Chúa Nhật V mùa Phục Sinh Năm C

Bài Ðọc I:      Cv 14, 20b-26

“Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:    Tv 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Ðáp: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời (c. 1).

Xướng:

1) Chúa nhân ái và từ bi,
chậm bất bình và giàu ân sủng.
Chúa hảo tâm với hết mọi loài,
và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.


2) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa,
và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài.
Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa,
và hãy đề cao quyền năng của Ngài.


3) Ðể con cái loài người nhận biết
quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa.
Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời,
chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ.

Bài Ðọc II:     Kh 21, 1-5a

“Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: “Ðây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi”. Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: “Này đây, Ta đổi mới mọi sự”.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:  Ga 13, 34

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. – Alleluia.


Phúc Âm: 
   Ga 13, 31-33a. 34-35

“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.

Ðó là lời Chúa.

 {Các bài đọc Năm C lấy từ nguồn: http://thanhlinh.net/node/20449

Lezingen van 5e zondag van Pasen, jaar C

eerste lezing Hand. 14, 21-27

Zij vertelden de gemeente wat God met hun medewerking

tot stand had gebracht.

Uit de Handelingen van de Apostelen.

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra,

Ikonium en Antiochië. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden

en zeiden dat zij door vele kwellingen het Rijks Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan, en vertrouwden hen toe aan de Heer

in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië,

predikten het woord in Perge en bereikten Attalia.

Daar gingen ze scheep naar Antiochië vanwaar zij, aan Gods genade toevertrouwd, vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

tussenzang: Ps. 145 (144) 8-9, 10-11, 12-13ab

Refrein:  U wil ik loven, mijn God en Koning,

             uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,

lankmoedig en zeer goedgunstig.

De Heer is bezorgd voor ieder mens,

barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,

uw vromen zullen U loven.

Zij roemen de glorie van uw heerschappij,

uw macht verkondigen zij.

Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,

de pracht van uw koninkrijk.

Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen,

uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

tweede lezing: Apok. 21, 1-5a

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;

de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen

en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen,

schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.

Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon:

“Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn want al het oude is voorbij.” En Hij die op de troon is gezeten sprak: “Zie Ik maak alles nieuw.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 13, 34

Alleluia.

Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer:

gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.

Alleluia.

evangelie: Joh. 13, 31-33a.34-35

Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken,

ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.

Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn.

Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben;

zoals Ik u heb liefgehad, zo moet gij elkaar liefhebben.

Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt:

als gij de liefde onder elkaar bewaart.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn:  https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-paastijd/5e-zondag-van-pasen-jaar-c/

 Suy Niệm:  “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.“ Yêu thương mà Chúa Giêsu nói đây có cội nguồn từ tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Chúa Con từ khởi đầu đã hướng về Thiên Chúa, và ở nơi Thiên Chúa. Chúa Con ở trong tình yêu huyền diệu của Chúa Cha, ngay cả khi đã làm người. Cuộc sống giảng dạy, thương khó và tử nạn của Đức Giêsu chính là thực thi thánh ý Cha. Sứ vụ cứu chuộc nhân loại này Chúa Con đã vâng theo trong tình yêu, qua đó Ngôi Lời đã mặc lấy thân phận con người và đưa con người trở lại với Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người cách kỳ diệu. Người cứu chuộc con người cách kỳ diệu hơn (kinh nguyện Thánh thể). Tình yêu Thiên Chúa đối với con người thật là kỳ diệu. Con người là gì mà Chúa để mắt tới (Tv. 8), mà Chúa cho ta tham dự vào tình yêu huyền nhiệm của Người?

Tình yêu không thuộc lý trí, bất tuân logic, xin miễn suy tư. Tình yêu là sự rung động của con tim, là hướng đi ra đến với người mình yêu. Con Thiên Chúa đã từ bỏ trời cao đến với con người để yêu thương hòa giải và cứu chuộc. Ngài cũng truyền cho những ai bước theo tiếng gọi của tình yêu cũng phải làm như vậy: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em“. Nghĩa là phải ra khỏi mình, thắng vượt cái tôi ích kỷ, dẹp đi chia rẽ khép kín để mở rộng lòng nối kết với người khác trong hiệp nhất và bình an. Giới răn yêu thương không phải là sự lựa chọn mà là mệnh lệnh. Một mệnh lệnh yêu thương như Chúa đã yêu thương ta. 

Lm. Giuse Lê Văn Thắng (Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 03- 05, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *