Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C / Lezingen van 4e Zondag van Advent C jaar 19-12-2021

Bài Ðọc I: Mk 5, 2-5a
Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel”.

Bài trích sách Tiên tri Mikha.
Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong
trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một
Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ,
từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một
người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người,
sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt
trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là
Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên
cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính
sự bình an”.

Ðáp Ca: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con
được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho
chúng con được ơn cứu sống (c. 4).
Xướng:

1) Lạy Ðấng chăn dắt Israel,
xin hãy lắng tai nghe!
Chúa ngự trên Vệ Binh Thần,
xin hiện ra trong sáng láng.
Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa,
và ngự tới để cứu độ chúng con.

2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại,
từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này.
Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy,
bảo vệ ngành mà Ngài đã củng cố cho mình.

3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu Chúa,
con người mà Chúa đã củng cố cho mình.
Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa.
Chúa cho chúng con được sống,
và chúng con ca tụng danh Người.

Bài Ðọc II: Dt 10, 5-10
“Này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa”.

Bài trích thơ gởi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán:
“Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã
tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu
và của lễ đền tội. Nên tôi nói: ‘Lạy Chúa, này con đến để thi
hành thánh ý Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách'”.

Sách ấy bắt đầu như thế này: “Của lễ hy tế, của lễ hiến dâng,
của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng
không nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật. Ðoạn Người
nói tiếp: Lạy Chúa, này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa”.
Như thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính bởi
thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc hiến dâng
Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.

Alleluia: Lc 1, 38

Alleluia, alleluia! “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời
Thiên thần truyền”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 39-45
“Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một
thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và
khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng
trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu
lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và
Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến
viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền
nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời
Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Lezingen van de 4e zondag van de advent,jaar C in het Nederlands

Eerste lezing: Micha 5, 1-4a
Uit u zal iemand komen die over Israël gaat heersen.

Uit de Profeet Micha.
Dit zegt de Heer:
“Gij, Betlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden,
hij die over Israël moet heersen.
In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de Heer hen
niet langer overlaten aan hun lot
dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de Heer,
door de verheven naam van de Heer, zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.

Tussenzang: Ps. 80 (79) 2ac en 3b, 15-16, 18-19

Refrein:
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Herder van Israël, hoor ons aan,
die Jozef leidt als een kudde;
Die troont op de Kerubs, verschijnt met luister,
voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.
God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.
Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.

Tweede lezing: Hebr. 10, 5-10
Ik ben gekomen om uw wil te doen.

Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters,
als Christus in de wereld komt, zegt Hij tot de Vader:
“Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt mij een lichaam bereid.
Brandoffers en zoenoffers konden niet behagen.
Toen zei Ik.
Hier ben ik.
Zoals er in de boekrol over mij geschreven staat:
Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”
Eerst zegt Hij dus:
Slachtoffer en gaven,
brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild,
die konden u niet behagen,
hoewel de wet voorschrijft, dat ze gebracht moeten worden.
En dan zegt Hij:
Hier ben ik,
ik ben gekomen om uw wil te doen.
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voor altijd,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Alleluia. (Lc 1, 38)
Alleluia, Alleluia. Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar uw woord.
Alleluia.

Evangelie: Lc. 1, 39-45
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?

Uit hẹt evangelie volgens Lucas
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland
naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elizabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elizabeth werd vervuld met de heilige Geest
en riep met luide stem:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken,
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie zodra ik uw groet hoorde,
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij, die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”


Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn:
https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-adventstijd/4ezondag-van-de-advent-jaar-c

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *