Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh Năm C


Bài Ðọc I:  Cv 13, 14. 43-52

“Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến An-ti-ô-ki-a xứ Pi-si-đi-a; ngày Sab-bat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Bar-na-ba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icô-ni-ô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi            (c. 3c).

Xướng:

1) Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ;
hãy vào trước thiên nhan
với lòng hân hoan khoái trá.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa,
chính Người đã tạo tác thân ta,
và ta thuộc quyền sở hữu của Người,
ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo,
lòng từ bi Người tồn tại muôn đời,
và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ.


Bài Ðọc II:      Kh 7, 9. 14b-17

“Chiên Con sẽ thống trị họ, và dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.

Và một bô lão đã nói với tôi: “Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi giọt lệ nơi mắt họ.

Ðó là lời Chúa.Alleluia:     Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.


Phúc Âm:     Ga 10, 27-30

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.

Ðó là lời Chúa.

{Các bài đọc Năm C lấy từ nguồn: http://thanhlinh.net/node/ 20451

Lezingen van 4e zondag van Pasen, jaar C

eerste lezing: Hand. 13, 14.43-52

Daarom richten wij ons tot de heidenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen reisde Paulus en Barnabas langs Perge naar Antiochië in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen. Na afloop van de dienst in de synagoge
liepen vele joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee; deze spraken hen toe en drongen er bij hen op aan in de genade van God te volharden.
De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen
om naar het woord van God te luisteren. Bij het zien van die grote menigte werden de Joden zeer afgunstig en beantwoordden de uiteenzetting van Paulus met beschimpingen. Toen verklaarden Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid: “Tot u moest wel het eerst het woord van God gesproken worden, maar omdat gij het afwijst en uzelf het eeuwig leven niet waardig keurt, daarom richten wij ons voortaan tot de heidenen.
Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons:
Ik heb u bestemd als een licht voor de heidenen,
opdat gij redding zoudt brengen tot aan het uiteinde van de aarde.” Toen de heidenen dit hoorden waren zij verheugd en verheerlijkten het woord van God, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd namen het geloof aan.
Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek,
maar de Joden hitsten de godvrezende vrouwen op
die uit de toonaangevende kringen kwamen en ook de voornaamste burgers uit de stad; zij veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en verjoegen hen uit hun gebied. Dezen schudden het stof van hun voeten ten teken dat zij met hen gebroken hadden en gingen naar Ikonium.
De leerlingen echter waren vervuld van vreugde
en van de heilige Geest.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 100 (99), 2, 3, 5

Refrein: Wij zijn zijn kudde en zijn volk.

Juicht voor de Heer, alle landen,
dient met blijdschap de Heer,
treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn,
waarlijk de Heer is God.

Hij is de Schepper en Meester,
wij zijn kudde, zijn volk.
Eindeloos is zijn erbarmen,
trouw van geslacht op geslacht.

tweede lezing: Apok. 7, 9.14b-17

Het Lam zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen
van het leven.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.


Ik, Johannes zag een geweldige menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.
Toen zei een van de oudsten tot mij:
“Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,
die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. Daarom staan zij voor de troon van God
en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon is gezeten zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen, want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 10, 14

Alleluia.
Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Alleluia.

evangelie: Joh. 10, 27-30

Ik geef mijn schapen eeuwig leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven.

Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft is groter dan allen; en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en de Vader, Wij zijn één.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Các bài đọc bằng tiếng Hòa Lan lấy từ nguồn:  https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-paastijd/4e-zondag-van-pasen-jaar-c/

 Suy Niệm:  Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta…

Nếu như câu ca dao trên diễn tả sự gần gũi, tình cảm đối với con trâu trong cuộc sống của nông dân Việt Nam thì người chăn chiên và đàn chiên là hình ảnh thân thiết gắn bó, không thể thiếu được của dân du mục. Mục tử là chính là người chăn dắt và bảo vệ ràn chiên: canh chừng thú dữ, kẻ cướp; tìm chiên lạc, băng bó vết thương, vác trên vai đưa về, dẫn tới nguồn suối đồng cỏ.

Chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa và bước theo Chúa. Chúa biết chiên của mình và ban cho sự sống đời đời. Những ai nghe Lời Chúa Giêsu và bước theo Ngài là bước vào cuộc gặp gỡ riêng tư, có khả năng biến đổi đời sống, đem lại hoan lạc bình an. Chúa Giêsu chính là mục tử tốt lành đã hiến mạng sống mình vì con người. Qua sự cứu độ của Chúa Giêsu con người được giải phóng khỏi vòng nô lệ tội lỗi, được tự do làm con Chúa và được thông phần sự sống vĩnh cữu với Thiên Chúa.

Hãy bớt nghe tiếng kêu của tiền, tiếng gào của đam mê, tiếng quyến rũ của thế giới để hồn được lắng đọng mà nghe tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa và bước theo Ngài. Thiên Chúa thực sự yêu thương chúng ta. Hãy đặt trọn niềm tin vào Ngài.

Lm. Giuse Lê Văn Thắng (Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 03- 05, 2022)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *