Phụng Vụ Lời Chúa Bài đọc Lễ Thánh Gia Cn 26. 12. 2021

Klik hier voor Nederlandse versie

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm C 

Cn 26.12.2021

Bài Ðọc I:    Hc 3, 3-7. 14-17a

“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”.

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:     Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người (x. c. 1).

Xướng:

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa,
bạn nào ăn ở theo đường lối của Người!
Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng,
bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.                  

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái,
trong gia thất nội cung nhà bạn.
Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu
ở chung quanh bàn ăn của bạn.
Ðó là phúc lộc dành để cho người
biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa.     

3) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn,
để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem
hết mọi ngày trong đời sống của bạn,
và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con!       

Bài Ðọc II:    Cl 3, 12-21

“Về đời sống gia đình trong Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.
Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia:  Cl 3, 15a. 16a
Alleluia, alleluia! – Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. – Alleluia.

 Phúc Âm:    Lc 2, 41-52

“Hai Ông Bà gặp Chúa Giêsu đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.
Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.
Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.

Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Ðó là lời Chúa

EERSTE LEZING:

Wie de Heer vreest, eert zijn ouders.

Lezing uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach   ( 3, 2-6. 12-14)

De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen;
en de moeder recht gegeven over haar zonen.
Wie zijn vader eerbiedigt, krijgt vergiffenis van zonden
en als iemand die schatten verzamelt,
is hij die zijn moeder eert.
Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn kinderen,
en wanneer hij bidt, wordt hij verhoord.
Wie zijn vader eert zal een lang leven genieten
en wie zijn vader gehoorzaamt,
verkwikt het hart van zijn moeder.
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders.

Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag
en doe hem geen verdriet zolang hij leeft.
Op de dag dat ge in nood zijt, wordt aan u gedacht;
gij die nog in volle kracht zijt, veracht uw vader niet.
Medelijden met uw vader zal niet worden vergeten,
anders dan de zonden, bouwt zij uw huis op.

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 128 (127), 1-2, 3, 4-5 (R. 1)

R. Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn. R.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam,
zo staan uw zonen om uw tafel. R.

Ja, zo wordt elke man gezegend,
die eer geeft aan de Heer.
Moogt gij Jeruzalem welvarend zien,
zolang uw dagen duren. R.

 

TWEEDE LEZING

”Over het huiselijk leven in de Heer.’’

Lezing uit de Brief van de heilige apostel Paulus
aan de Kolossenzen 
  3, 12-21

Broeders en zusters,

Bekleedt u als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming, goedheid, deemoed,
zachtheid en geduld. Verdraagt elkander
en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam.
En weest dankbaar. Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem.

Vrouwen, weest uw man onderdanig, zoals het christenen betaamt. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet humeurig tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles,
want dit is de Heer welgevallig.
Vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij de moed niet verliezen. Woord van de Heer.

ALLELUIA:     Kol 3, 15a en 16a

R. Alleluia.  Laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Zijn ouders vonden Jezus te midden van de leraren.

Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas ( Lc 2, 41-52)

Ieder jaar gingen de ouders van Jezus naar Jeruzalem voor het paasfeest. En toen Hij twaalf jaar geworden was, gingen zij, zoals gewoonlijk bij het feest, daarheen. Toen de dagen vervuld waren en zij terugkeerden, bleef het kind Jezus achter in Jeruzalem en zijn ouders wisten het niet. In de mening dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem onder verwanten en bekenden. Maar toen zij Hem niet vonden, keerden zij – Hem zoekende – naar Jeruzalem terug. Na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, gezeten te midden van de leraren, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die Hem hoorden, waren vol verbazing over zijn inzicht en antwoorden. Toen zij Hem daar zagen, waren zij ontdaan en zijn moeder zei tot Hem:
“Kind, waarom hebt Ge zo met ons gedaan? Zie, uw vader en ik hebben met smart naar U gezocht.” Maar Hij zei tot hen: “Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge niet dat Ik moet zijn bij wat van mijn Vader is?”  Zij begrepen echter het woord niet
dat Hij tot hen sprak. Hij ging met hen mee en kwam naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde al de woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en jaren
en in welgevallen bij God en mensen.

Woord van de Heer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *