THƯ MỜI

Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XVII TN - C, Cn 24.07.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Trại Hè khai mạc, TT Ban Thanh Niên
Screenshot-2022-12-28-at-20.53
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XVI TN - C, Cn 17.07.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Mời gọi trợ giúp trại hè, Thông tin BĐH-GX
Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de Vietnamese Martelaren te Nederland Cothen 15.07.2022 V/v: Thông tin GX.: Bài đọc Thánh Lễ CN XVI...
Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ CN 18-09-2022 te Vinkeveen
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XV TN - C, Cn 10.07.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Mời gọi trợ giúp trại hè, Thông tin BĐH-GX