THƯ MỜI

Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XIV TN - C, Cn 03.07.2022 Mời gọi trợ giúp sinh hoạt trại hè, Thông tin BĐH-GX và Phân Ưu
Trại Hè Thiếu Nhi Update mededelingen over zomerkamp juli 2022
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XIII TN - C, và thư mời sinh hoạt trại hè và Thông tin GX Cn 26.06.2022
Thông tin GX Cn 19.06.2022 bài đọc Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kito, thông tin sinh hoạt trại hè