THƯ MỜI

Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN 26 TN C Cn 25.09.2022 Thư Mời Họp Qúy Vị Đại Diện và các thông tin khác
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XXIV TN - C, Cn 11.09.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Lởi Tri Ân của Trại Hè. TT Ban Thanh Niên,
Thư Mời Gọi Đặt và Mua Hàng dịp lễ Bổn Mạng GX 18.09.2022 giúp gây quỹ giáo xứ
Thông tin GX, Bài đọc Thánh Lễ CN XVIII TN - C, Cn 31.07.2022 Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, Trại Hè bế mạc, TT Ban Thanh Niên (BTN)