THƯ MỜI

LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Chúa Nhật Kính Mừng Trọng Thể Chúa Giêsu Kito Phục Sinh CN 04.04.2021 vào lúc 14.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen
LogoGX_5x5
Thông tin Trực tuyến Tưởng Niệm CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU thứ sáu 02.04.2021 vào lúc 15.00 giờ tại nhà thờ Cothen
Aartsbisdom Utrecht: Chrismamis dit jaar online te volgen
Vanwege de coronamaatregelen vindt de Diocesane Chrismaviering dit jaar in zeer beperkte kring plaats. Dit gebeurt op woensdag 31 maart om 15.00 uur in de O.L.V. kerk te Apeldoorn. De kerk zal niet toegankelijk...
LogoGX_5x5
Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Chúa Nhật Lễ Lá năm B kính nhớ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU Cn 28-03-2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen