THƯ MỜI

Chúng ta cần cộng tác và giữ luật Corona tại các giáo khu và của các nhà thờ địa phương
Ý lễ, Danh sách Ân Nhân, Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 26 TN B và Thông Tin chung của GX CN 26-09-2021
Giáo xứ cần Giáo Lý Viên
Versoepeling vanaf 25 sept 2021