THƯ MỜI

Ý lễ, và Phung Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN II Thường Niên Cn 16. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022
Ý lễ, và Phung Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Chịu Phép Rửa CN 09. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022
Thư mời Đặt và Mua Hàng dip lễ Tết Nhâm Dần -Tết Việt Nam để giúp gây quỹ giáo xứ chúng ta
Ý lễ, và Thông Tin Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh CN 02. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022