THƯ MỜI

Ý lễ, Lời Chúa trong Thánh Lễ CN V Thường Niên C, CN 06. 02. 2022 và thông tin chung GX
Ý lễ, Thông tin Trực tuyến Thánh Lễ Mừng Tết Nhâm Dần ( CN IV Thường Niên ) CN 30. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam
Thư mời tham dự Lễ Mừng Tết Nhâm Dần CN 30. 01. 2022 tại Vinkeveen
Ý lễ, và Phung Vụ Lời Chúa Thánh Lễ CN III Thường Niên Cn 23. 01. 2022 và Thư Mời Tham Dự Lễ Mừng Tết Việt Nam Cn 30. 01. 2022