THƯ MỜI

Thư Mời Gọi Đặt Mua Hàng dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 05. 06. 2022
Thông tin GX, Bài Đọc CN V PS, Thư mời Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, S.Hoạt Reconnect, thư mời mua hàng giúp GX Cn 15. 05. 2022
Thông tin GX, Bài Đọc CN IV PS, Thư mời Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, S.Hoạt Reconnect, ngày Hiền Mẫu Cn 08. 05. 2022
Thư mời tham dự lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống CN 05. 06. 2022 te Vinkeveen