Tuần Cầu Nguyện cho Kito Hữu Hiệp Nhất năm 2023

TÀI LIỆU TUẦN CẦU NGUYỆN CHO KITÔ HỮU HIỆP NHẤT NĂM 2023  Do Bộ Cổ vũ các Kitô hữu hiệp nhất

BẢN THÁNH KINH CHO NĂM 2023

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ NĂM 2023

          Giới thiệu

          Tập làm điều thiện

          Tìm kiếm lẽ công bình

          Giải phóng những người bị áp bức

          Xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ

          Kết luận

SUY GẪM KINH THÁNH VÀ CẦU NGUYỆN TÁM NGÀY

  NGÀY THỨ  1 – Tập thực thi những điều công bình

  NGÀY THỨ  2 – Khi công bình được thực thi…

  NGÀY THỨ  3 – Hãy thực thi công bình, quý mến nhân nghĩa,

                        khiêm nhường bước đi

  NGÀY THỨ 4 – Kìa những người bị áp bức đang khóc than

  NGÀY THỨ 5 – Bài ca kính Chúa Trời nơi đất khách quê người

  NGÀY THỨ 6 – Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong

                        những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các

                        ngươi đã làm cho chính Ta vậy

 NGÀY THỨ 7 – Những gì của ngày hôm nay không nhất thiết  

                      phải giữ nguyên như vậy

 NGÀY THỨ 8 – Công bình phục hồi sự hiệp thông

Kính mời quý vị vào mạng nối sau sau đây để lấy tài liệu và cầu nguyện:

https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/tai-lieu-tuan-cau-nguyen-cho-kito-huu-hiep-nhat-nam-2023-49154