Thứ Sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giesu Nghi Thức và Bài đọc, Thư Mời Tham Dự Lễ Phục Sinh, và thông tin chung của GX

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *