Thông Tin Giáo Xứ – Ý Lễ, Bài Đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay năm C, Cn 06. 03. 2022, Kêu gọi Giúp Oekarine và Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *