Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Thánh Lễ Cn 25.04.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen