Thông tin Giáo Xứ và Thánh Lễ TT Chúa Nhật IV Mùa Chay (MC) B Cn 14.03.2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen