tham dự Tĩnh tâm Mùa Chay 2023

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục sinh và tham dự vào đời sống
thánh thiêng của Thiên Chúa chúng tôi trân trọng kính mời tất cả cùng
tham dự Tĩnh Tâm mùa Chay năm nay và cùng suy niệm: