Een pastoraal woord van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Nu in ons land het coronavirus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen, wil ik u allen graag een woord ter bemoediging doen toekomen.

Als bisschoppen hebben wij tot en met 31 maart a.s. de zondagsvieringen (waar de zaterdagavond deel van uitmaakt) moeten laten vervallen wegens de maatregelen die de Nederlandse regering heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Andere bijeenkomsten in onze parochies hebben wij moeten ontraden. Hoe lang deze situatie uiteindelijk gaat duren, valt op dit moment niet te voorzien.

Ik raad u aan de vieringen van de Eucharistie te volgen die door de televisie en in diverse parochies via internet worden uitgezonden. Daarbij roep ik in herinnering wat de Nederlandse bisschoppen vandaag in hun verklaring hebben geschreven over de waarde van de geestelijke communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.” Ook druk ik u op het hart thuis de nodige tijd te nemen voor het gebed, vooral het rozenkransgebed, en het biddend overwegen van Gods Woord. Laten we tevens bidden voor hen die met het coronavirus zijn besmet en daarbij als gevolg van hun lichamelijke conditie extra risico’s lopen, en ook voor degenen die voor deze patiënten zorgen.

De genomen besluiten zijn zeer ingrijpend, zowel voor ons geloofsleven als voor de onderlinge contacten tussen u als leden van onze geloofsgemeenschappen. Er zijn veel mensen die zich in deze weken daardoor eenzamer of onzeker voelen of zullen gaan voelen. We zien dat in en vanuit onze geloofsgemeenschappen er door leden van pastorale teams en vrijwilligers veel gedaan is en wordt om voor hen speciale aandacht te hebben en sowieso de parochianen die dat nodig hebben, thuis te bezoeken.

Zeker wordt er deze weken ook veel extra aandacht en zorg gevraagd van diverse mensen met uiteenlopende verantwoordelijkheden: onder meer artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, verzorgers en schoonmakers. Mijn gedachten gaan ook uit naar al degenen die bezorgd zijn om de economische gevolgen die het coronavirus misschien zal hebben voor hun bedrijf of baan. We kunnen de gevolgen op korte en langere termijn in dit stadium niet overzien.

Ik wens en bid ons allen veel sterkte en wijsheid toe, zeker ook bij de belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden. Graag spreek ik mijn grote waardering uit voor allen in onze parochies, in instellingen en in de samenleving die hun verantwoordelijkheid nemen.

Tot besluit van dit pastoraal woord wil ik hieronder het gebed onder uw aandacht brengen dat de Nederlandse bisschoppen hebben aanbevolen in verband met de coronaviruspandemie die ook ons land treft.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Mede namens de andere leden van de bisdomstaf,

Handtekening kardinaal Eijk kleur

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *