CÁC BIỆN PHÁP CỦA CÁC GIÁM MỤC HÒA LAN CHỐNG DỊCH DO SIÊU VI CORONA

Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld. De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn: – Regelmatig handen wassen – In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen – Papieren zakdoekjes gebruiken Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is: – tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk; – De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden; – De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant; – Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand; – Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk. De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

Tạm dịch qua tiếng việt

Tháng 12 vừa qua, cơn dịch do một loại siêu vi Corona gây ra, đã phát khởi tại Trung Hoa. Phần lớn bệnh nhân nhiễm siêu vi này bị sốt và có các triệu chứng về đường hô hấp. Khắp nơi trên thế giới đều có những biện pháp để ngăn ngừa dịch lan rộng.

Ngày 27 tháng 2, người đầu tiên ở Hòa Lan được xác định là bị nhiễm siêu vi này.

Theo RIVM (Viện Y tế và Môi sinh Quốc gia), những biện pháp phải làm để cản siêu vi Corona lan rộng là:

  • Rửa tay thường xuyên
  • Ho hoặc hắt xì vào mặt trong của khuỷu cùi chỏ
  • Sử dụng khăn giấy

Do việc siêu vi bây giờ cũng đã xuất hiện ở Hòa Lan, nên các giám mục Hòa Lan loan báo là kể từ lễ chủ nhật 1 tháng 3, cho tới suốt thời gian chưa kiểm soát được dịch bệnh, những điều sau sẽ có hiệu lực trong toàn giáo hội Hòa Lan:

  • Trong các thánh lễ tại các giáo xứ và các cơ sở mục vụ, không cho rước lễ bằng miệng;
  • Chỉ nhận Mình Thánh bằng tay, và chỉ có người cử hành thánh lễ trao Mình Thánh mà thôi;
  • Chỉ có người cử hành thánh lễ rước Máu Thánh mà thôi;
  • Không bắt tay nhau trong nghi thức chúc bình an;
  • Không sử dụng nước thánh (để làm dấu) khi vào và khi rời nhà thờ.

Các giám mục kêu gọi mọi tín hữu cầu nguyện cho những người bị lây nhiễm siêu vi này trên toàn thế giới, và cho mọi người đang làm công việc chăm sóc và giúp đỡ các bệnh nhân này.

Giám mục ở các nước khác, nơi siêu vi Corona đã đang hoành hành, cũng đã công bố các biện pháp, trong tư cách hội đồng giám mục hoặc trong tư cách địa phận. Có thể tham khảo ở trang rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *