Brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020

Broeders en zusters,

Hierbij ontvangt u een pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020. De bisschoppen willen gezamenlijk – nadat zij onlangs de protocollen hebben bekendgemaakt die een opstart van publieke vieringen weer mogelijk maken – in deze brief aan de hand van een bezinning op het lied ‘Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer’ verhelderen wat de Heilige Geest betekent voor ons geloofsleven, heel concreet in deze in verschillende opzichten moeilijke en donkere tijd van de Coronaviruspandemie. Het is immers de Heilige Geest die enthousiasme geeft, bemoediging en vrede. En die het geloof, de hoop en de liefde in ons wekt met als doel ons in staat te stellen onder alle omstandigheden Christus trouw te blijven en na te volgen.

U wordt vriendelijk verzocht om aan deze brief bekendheid te geven in uw parochie(s), waarvoor hartelijk dank.

Graag willen onze aartsbisschop, dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk, en de andere leden van de bisdomstaf alle priesters, diakens, pastoraal werkers, parochiebesturen, secretariaatsmedewerkers, locatieraden, pastoraatsgroepen, kosters en al onze vrijwilligers hartelijk danken voor alle toewijding en inzet die zij in deze onzekere en onrustige tijden in onze parochies betonen. Dit geldt ook voor allen die hun beste krachten geven in de instellingen en op welke plek de Kerk dan ook aanwezig is.   Wij realiseren ons dat het heel wat vraagt om stapsgewijs en met alle zorgvuldigheid vanaf juni het kerkelijk leven met publieke vieringen weer vorm te geven. Dit vergt veel van uw verantwoordelijkheid en uit de vragen die ons bereiken, blijkt menigeen onder u te worstelen met de nodige vragen en onzekerheden, waar we alle begrip voor hebben. Die hebben wij zelf ook. Als vicaris voor liturgie ben ik van harte bereid uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Onze uiteindelijke bron van hoop is gelegen in de bijstand van de Heilige Geest, de Helper, die onze Heer Jezus ons beloofd heeft en met Pinksteren aan zijn Kerk gegeven heeft.

Van harte wens ik u allen een Zalig Pinksteren.

Met hartelijke groet,

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en vicaris voor liturgie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *