Thông tin Giáo Xứ và trực tuyến Chúa Nhật Lễ Lá năm B kính nhớ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU Cn 28-03-2021 vào lúc 11.00 giờ tại nhà thờ Vinkeveen