Thánh lễ CN 3 TN A

Bài Ðọc I:  Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b – 9, 3)

Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại“.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thuở ban đầu, miền Gia-bu-lon và Neph-tha-li rất hèn hạ, nhưng tương lai đã có đường biển, và bên kia sông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn; thiên hạ hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người đã bẻ gẫy tất cả như trong ngày Mađian.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:    Tv 26, 1. 4. 13-14

Ðáp: Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi  c. 1a).

1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ; tôi sợ chi ai?

Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?                                                  

2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm,

đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi,

hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa,

và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.                                                       

3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành

của Chúa trong cõi nhân sinh.

Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường,

hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.                                                       

Bài Ðọc II:  1 Cr 1, 10-13. 17

Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, và giữa anh em, đừng có chia rẽ“.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ; hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Khloê cho hay rằng: giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này, là mỗi người trong anh em nói: “Tôi, tôi thuộc về Phaolô; – “Tôi về phe Apollô”; – “Còn tôi, tôi về phe Kêpha”; – “Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô”. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Ðức Kitô ra hư không.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:   Mt 4, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. – Alleluia.

Phúc Âm:  Mt 4, 12-23

Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.

Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!”  Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/133064

Liturgie van het Woord van 3e zondag door het jaar A

eerste lezing: Jes. 8, 23b-9, 3

Het volk ziet een groot licht.

Uit de Profeet Jesaja.

In vroeger tijd is er oneer gebracht over het land Zebulon en over het land Naftali, maar in de toekomst wordt er eer gebracht over de zeeweg en de overkant van de Jordaan, en over het gewest van de heidenen.

Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht;

een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap  vermeerderd, hun vreugde vergroot.

Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van mensen, die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders en de stok van hun drijvers: Gij hebt ze stukgebroken als op de dagen van Midjan.  – Woord van de Heer.

Wij danken God.

tussenzang: Ps. 27 (26), 1, 4, 13-14

Refrein: De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,

wie zou ik vrezen;

de Heer is de schuts van mijn leven,

voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:

dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.

Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,

zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Ik reken er op nog tijdens mijn leven

de weldaden van de Heer te ervaren.

Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,

wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

tweede lezing: 1 Kor. 1, 10-13. 17

Weest allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u zijn.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters, ik bezweer u bij de Naam van onze Heer Jezus Christus: Weest allen eensgezind,

laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen één van zin en één van gevoelen. Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld,

broeders en zusters, dat er onenigheid onder u heerst.

Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: ‘Ik ben van Paulus.’ ‘Ik van Apollos.’  ‘Ik van Kefas.’ ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan in stukken verdeeld?

Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus?

Christus heeft mij niet gezonden om te dopen.

Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen, en dat niet met fraaie en geleerde woorden; anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 4,23

Alleluia. Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het koninkrijk, Hij genas alle ziekten en kwalen onder het volk. Alleluia.

evangelie: Mt. 4, 12-23 of 12-17

Hij vestigde zich in Kafarnaüm opdat in vervulling zou

gaan het woord van de profeet Jesaja.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week Hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazaret, vestigde Hij zich in Kafarnaüm

aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja: “Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee, Over jordanië: Galilea van de heidenen! Het volk dat in de duisternis zat,

heeft een groot licht aanschouwd; en over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren,

over hen is een licht opgegaan.”

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:

“Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij.”

(Eens, toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield,

zag Hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd,

en diens broeder Andreas. Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer; het waren namelijk vissers.

Hij sprak tot hen: “Komt, volg Mij; Ik zal u vissers van mensen maken.” Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder zag Hij nog twee broers, Jakobus, de Zoon van Zebedeüs, en diens broeder Johannes; met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken.

Hij riep hen, en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden Hem.

Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl Hij als leraar optrad in de synagogen, de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas.)  – Woord van de Heer.

Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-door-het-jaar/3e-zondag-door-het-jaar-a/

Suy niệm:  Thiên hạ ai cũng sợ yếu đau bệnh tật. Và khi nghe biết có Đấng chữa lành được mọi kẻ tật nguyền trong dân, thì họ lũ lượt kéo tới đi theo Người. Nhưng có mấy ai nhận ra được từ những phép lạ Người làm, là những dấu chỉ của Tin Mừng Nước Trời.

Đức Giê-su ngày hôm qua, Đấng đã chữa lành mọi kẻ tật nguyền trong dân, và ngày hôm nay, cũng một Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, cũng với con tim của lòng thương xót, Ngài đang cúi mình xuống trên nhân thế tội tình lầm than để chữa lành, và để trao ban ơn tha thứ. Chúa mời gọi chúng ta hãy biết sám hối, để có thể sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ và  chạm chân vào Nước hằng sống của Ngài.  Tin Mừng Nước Trời đã được Chúa rao giảng, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người, và tất cả tràn ngập niềm vui của ơn cứu độ và sự giải thoát. Niềm vui của Tin Mừng đổ đầy vào trái tim và cuộc sống của tất cả những ai đến gặp Chúa Giê-su. Những ai chấp nhận đề nghị cứu độ của Người, thì được Ngài giải thoát khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi, buồn phiền, trống rỗng nội tâm và nỗi cô đơn.

Lm Gioan Nguyễn Văn Thông     

(Báo muc Vụ số tháng 12,2022 – 2, 2023)