Thánh lễ CN 2 TN A

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6

Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta“.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”.

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: “Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. 

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”. 

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con. 

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 1-3

Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta“.

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 29-34

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần’. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”. Đó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/133064

  Liturgie van het Woord van 2e zondag door het jaar A

eerste lezing: Jes. 49, 3.5-6

Ik maak u tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.

Uit de Profeet Jesaja.

De Heer had mij gezegd: “Mijn dienaar zijt gij,

Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden.” Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem

en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte.

Thans echter heeft Hij gezegd: “Gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jakobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen.

Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen,

zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.” 

Woord van de Heer.  All.: Wij danken God.

tussenzang: Ps. 40 (39), 2 en 4ab, 7-8a, 8b-9, 10

Refrein: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt,

Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.

Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God.

En velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,

maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij: dus zei ik, ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat.

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,

uw wet is in mijn hart gegrift.

In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt,

mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden,

noch uw getrouwheid voor de mensen om mij heen.

Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg,

laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden.

tweede lezing: 1 Kor. 1, 1-3

Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Sóstenes aan de kerk Gods te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen, die allerwegen de Naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Woord van de Heer.

Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 11, 25

Alleluia. Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de geheimen van het koninkrijk

aan kinderen geopenbaard hebt. Alleluia.

evangelie: Joh. 1, 29-34

Zie, het Lam Gods dat de zonde van de zonde van de wereld wegneemt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie het Lam Gods dat de  zonde van de wereld wegneemt.

Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik.

Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.” Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-door-het-jaar/2e-zondag-door-het-jaar-a/