Phụng Vụ Lời Chúa Thánh lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Bài Ðọc I:     Ds 6, 22-27

Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng“.

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con”. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

–     Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:     Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Ðáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con    (c. 2a).

Xướng:

1) Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con;

xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa,

để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài,

cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.

2) Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ,

vì Ngài công bình cai trị chư dân,

và Ngài cai quản các nước địa cầu.

3) Chư dân, hãy ca tụng Ngài;

thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài!

Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con,

và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.

Bài Ðọc II:          Gl 4, 4-7

Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ“.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: “Abba!”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:     Dt 1, 1-2

Alleluia, alleluia! – Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. – Alleluia.

Phúc Âm:     Lc 2, 16-21

Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.  Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20247

Liturgie van het Woord van de viering van Moederschap van Maria

eerste lezing: Num. 6,22-27

Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uit spreken, en Ik zal hen zegenen.

 

Uit het boek Numeri.

De Heer sprak tot Mozes: “Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!
Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken zal Ik hen zegenen.”
Woord van de Heer.  All.: Wij danken God.

tussenzang: Ps. 67 (66), 2-3, 5,6 en 8

Refrein:

God, wees ons barmhartig en zegen ons.

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen,
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

tweede lezing: Gal. 4, 4-7

 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten.


Broeders en zusters, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet
om ons, slaven van de wet, vrij te maken,
zodat wij de rang kregen van zonen. En omdat ge zonen zijt, heeft God de Geest van zijn Zoon, die “Abba, Vader!” roept, in ons hart gezonden.
Ge zijt dus niet langer slaaf, maar zoon en als zoon ook erfgenaam en wel door toedoen van God.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Hebr. 1,1-2

Alleluia.
Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken
door de profeten, op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken  door zijn Zoon. Alleluia.

evangelie: Luc. 2,16-21

Zij vonden Maria, Jozef en het kind….. En na acht dagen ontving Hij de naam Jezus.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.


In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God  verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd
voordat het in de moederschoot werd ontvangen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-kersttijd/maria-moeder-van-god/

 

Suy niệm:  Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi…  Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.” (Lc 2, 16-21).

 Sau khi hạ sinh Chúa Giesu trong nơi súc vật tạm trú tại làng Bethlehem, mẹ Maria và thánh Giuse vô cùng ngạc nhiên khi thấy tiếng ca các thiên thần và niềm vui của các mục đồng đến kính thờ Hài nhi Giesu. Có lẽ lịch sử nhân loại chưa bao giờ cảm nghiệm được biến cố lạ kỳ đó. Và có lẽ trí óc loài người thời đó cũng không nghĩ rằng đó là Con Thiên Chúa giáng sinh, cho dù họ đã được nhiều ngôn sứ, đặc biệt, ngôn sứ Isaiah đẵ tiên báo nhiều trăm năm trước thật rõ ràng về nguồn gốc Hài Nhi thuộc giòng tộc vua David. Nhưng hình như người ta cũng chỉ biết nghe và chờ đợi cho những lời tiên báo đó trở thành sự thật. Khi sự việc xẩy đến thì ai cũng ngỡ ngàng, người tin thì vui, người không tin thì tiếp tục nghi ngờ, và việc Chúa làm thì Ngài đã làm và tiếp tục làm. Hội Thánh Chúa sau nhiều thế kỷ tranh cãi và Công Đồng Êphêsô vào năm 431 đã ra tín điều minh định Chúa Giêsu có hai bản tính nhưng chỉ có một ngôi vị duy nhất là Thiên Chúa. Và mẹ Maria là Mẹ thật của Chúa Giêsu nên Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Công đồng xác quyết với niềm tin về Đức Giêsu là “Con Thiên Chúa làm người, sinh bởi Đức Maria” cũng đã được xác tín trong Kinh Tin Kính của Hội Thánh.

Giáo hội hằng năm kính mừng Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm của năm mới, mời gọi mọi người tôn kính Mẹ Maria, vì Mẹ đã cưu mang và hạ sinh Chúa Giêsu Con Thiên Chúa và cũng là Con Người, nhưng ngôi vị chính đáng – đầu hết và cuối hết – vẫn là Thiên Chúa. Đặc biệt hơn nữa, mẹ Maria đã làm theo lời sứ thần xác nhận tên cho hài nhi mới sinh là Giesu – Đấng Cứu Độ trần gian. Mẹ Maria đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa và tham gia vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa đang được thực hiện cho nhân loại và hoàn vũ.

Nguyện xin mỗi người chúng ta luôn cùng với mẹ Maria chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa trong năm mới 2023 và mãi muôn đời. Amen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *