PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Screenshot 2022-12-28 at 20.27
Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Thăng Thiên/ Hemelvaart van de Heer - C
Bài Ðọc I:     Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất...
Screenshot 2022-12-28 at 20.29
Phụng Vụ Lời Chúa - Chúa Nhật V mùa Phục Sinh Năm C
Bài Ðọc I:      Cv 14, 20b-26 “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ.  Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba...
Screenshot 2022-12-28 at 20.31
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật IV mùa Phục Sinh Năm C
Bài Ðọc I:  Cv 13, 14. 43-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến An-ti-ô-ki-a xứ...
Screenshot 2022-12-28 at 20.32
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm C
Bài Ðọc I:      Cv 5, 27b-32. 40b-41 “Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thầy thượng tế...